ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حیدر آقابابا ، حسین گلکاری، علی زارعی، سعید چنگیزی آشتیانی، (1394). بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه خوشاریزه بر تست های عملکردی کبدی و کلیوی در رت های چاق هیپرکلسترولمی شده، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، 943-956. magiran.com/p1505067
H. Aqababa , H. Golkary, A. Zarei, S. Changizi, Ashtiyani, (2016). Effect of Aerial Parts Extract of Echinophora Platyloba.L on Liver and Kidney Function Tests in Obese Hypercholesterolaemia Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), 943-956. magiran.com/p1505067
حیدر آقابابا ، حسین گلکاری، علی زارعی، سعید چنگیزی آشتیانی، بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه خوشاریزه بر تست های عملکردی کبدی و کلیوی در رت های چاق هیپرکلسترولمی شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394؛ 23(10): 943-956. magiran.com/p1505067
H. Aqababa , H. Golkary, A. Zarei, S. Changizi, Ashtiyani, Effect of Aerial Parts Extract of Echinophora Platyloba.L on Liver and Kidney Function Tests in Obese Hypercholesterolaemia Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 23(10): 943-956. magiran.com/p1505067
حیدر آقابابا ، حسین گلکاری، علی زارعی، سعید چنگیزی آشتیانی، "بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه خوشاریزه بر تست های عملکردی کبدی و کلیوی در رت های چاق هیپرکلسترولمی شده"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23، شماره 10 (1394): 943-956. magiran.com/p1505067
H. Aqababa , H. Golkary, A. Zarei, S. Changizi, Ashtiyani, "Effect of Aerial Parts Extract of Echinophora Platyloba.L on Liver and Kidney Function Tests in Obese Hypercholesterolaemia Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 23, no.10 (2016): 943-956. magiran.com/p1505067
حیدر آقابابا ، حسین گلکاری، علی زارعی، سعید چنگیزی آشتیانی، (1394). 'بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه خوشاریزه بر تست های عملکردی کبدی و کلیوی در رت های چاق هیپرکلسترولمی شده'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، صص.943-956. magiran.com/p1505067
H. Aqababa , H. Golkary, A. Zarei, S. Changizi, Ashtiyani, (2016). 'Effect of Aerial Parts Extract of Echinophora Platyloba.L on Liver and Kidney Function Tests in Obese Hypercholesterolaemia Rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), pp.943-956. magiran.com/p1505067
حیدر آقابابا ؛ حسین گلکاری؛ علی زارعی؛ سعید چنگیزی آشتیانی. "بررسی اثر عصاره بخش های هوایی گیاه خوشاریزه بر تست های عملکردی کبدی و کلیوی در رت های چاق هیپرکلسترولمی شده". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 ،10 ، 1394، 943-956. magiran.com/p1505067
H. Aqababa ; H. Golkary; A. Zarei; S. Changizi; Ashtiyani. "Effect of Aerial Parts Extract of Echinophora Platyloba.L on Liver and Kidney Function Tests in Obese Hypercholesterolaemia Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23, 10, 2016, 943-956. magiran.com/p1505067
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال