ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد اعظمی، زینب ترده، قباد آبانگاه، کوروش سایه میری ، (1394). شیوع اختلال تحمل گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور ایران؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، 912-922. magiran.com/p1505070
M. Azami, Z. Tardeh, Gh Abangah, K. Sayemiri, (2016). The Prevalence of Impaired Glucose Tolerance in Patients with Thalassemia Major in Iran: A systematic Review and Meta-analysis, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), 912-922. magiran.com/p1505070
میلاد اعظمی، زینب ترده، قباد آبانگاه، کوروش سایه میری ، شیوع اختلال تحمل گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور ایران؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1394؛ 23(10): 912-922. magiran.com/p1505070
M. Azami, Z. Tardeh, Gh Abangah, K. Sayemiri, The Prevalence of Impaired Glucose Tolerance in Patients with Thalassemia Major in Iran: A systematic Review and Meta-analysis, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2016; 23(10): 912-922. magiran.com/p1505070
میلاد اعظمی، زینب ترده، قباد آبانگاه، کوروش سایه میری ، "شیوع اختلال تحمل گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور ایران؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 23، شماره 10 (1394): 912-922. magiran.com/p1505070
M. Azami, Z. Tardeh, Gh Abangah, K. Sayemiri, "The Prevalence of Impaired Glucose Tolerance in Patients with Thalassemia Major in Iran: A systematic Review and Meta-analysis", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 23, no.10 (2016): 912-922. magiran.com/p1505070
میلاد اعظمی، زینب ترده، قباد آبانگاه، کوروش سایه میری ، (1394). 'شیوع اختلال تحمل گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور ایران؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23(10)، صص.912-922. magiran.com/p1505070
M. Azami, Z. Tardeh, Gh Abangah, K. Sayemiri, (2016). 'The Prevalence of Impaired Glucose Tolerance in Patients with Thalassemia Major in Iran: A systematic Review and Meta-analysis', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23(10), pp.912-922. magiran.com/p1505070
میلاد اعظمی؛ زینب ترده؛ قباد آبانگاه؛ کوروش سایه میری . "شیوع اختلال تحمل گلوکز در بیماران تالاسمی ماژور ایران؛ یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 ،10 ، 1394، 912-922. magiran.com/p1505070
M. Azami; Z. Tardeh; Gh Abangah; K. Sayemiri. "The Prevalence of Impaired Glucose Tolerance in Patients with Thalassemia Major in Iran: A systematic Review and Meta-analysis", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 23, 10, 2016, 912-922. magiran.com/p1505070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال