ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس دوستی ، معصومه داریوشی، رضوان برزا، مریم پسند، (1394). بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در سویه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری جدا شده از زنان و کودکان در شهرستان فارسان، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(6)، 53-61. magiran.com/p1505535
Doosti A., Daruoshi M., Borza R., Pasand M, (2016). Antibiotic resistance and distribution of beta-lactamase resistance genes in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infection in women and children in the city Farsan, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(6), 53-61. magiran.com/p1505535
عباس دوستی ، معصومه داریوشی، رضوان برزا، مریم پسند، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در سویه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری جدا شده از زنان و کودکان در شهرستان فارسان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1394؛ 17(6): 53-61. magiran.com/p1505535
Doosti A., Daruoshi M., Borza R., Pasand M, Antibiotic resistance and distribution of beta-lactamase resistance genes in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infection in women and children in the city Farsan, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2016; 17(6): 53-61. magiran.com/p1505535
عباس دوستی ، معصومه داریوشی، رضوان برزا، مریم پسند، "بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در سویه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری جدا شده از زنان و کودکان در شهرستان فارسان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 17، شماره 6 (1394): 53-61. magiran.com/p1505535
Doosti A., Daruoshi M., Borza R., Pasand M, "Antibiotic resistance and distribution of beta-lactamase resistance genes in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infection in women and children in the city Farsan", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 17, no.6 (2016): 53-61. magiran.com/p1505535
عباس دوستی ، معصومه داریوشی، رضوان برزا، مریم پسند، (1394). 'بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در سویه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری جدا شده از زنان و کودکان در شهرستان فارسان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(6)، صص.53-61. magiran.com/p1505535
Doosti A., Daruoshi M., Borza R., Pasand M, (2016). 'Antibiotic resistance and distribution of beta-lactamase resistance genes in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infection in women and children in the city Farsan', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(6), pp.53-61. magiran.com/p1505535
عباس دوستی ؛ معصومه داریوشی؛ رضوان برزا؛ مریم پسند. "بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و توزیع ژن های مقاومت به بتالاکتاماز در سویه های اشریشیا کلی مولد عفونت ادراری جدا شده از زنان و کودکان در شهرستان فارسان". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17 ،6 ، 1394، 53-61. magiran.com/p1505535
Doosti A.; Daruoshi M.; Borza R.; Pasand M. "Antibiotic resistance and distribution of beta-lactamase resistance genes in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infection in women and children in the city Farsan", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17, 6, 2016, 53-61. magiran.com/p1505535
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال