ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یوسف بهزاد، فریده باستانی ، حمید حقانی، (1394). تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر خودکارآمدی در رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، 1004-1015. magiran.com/p1505573
Yosof Behzad, Farideh Bastani , Hamid Haghani, (2016). EFFECT OF EMPOWERMENT PROGRAM WITH THE TELEPHONE FOLLOW-UP (TELE-NURSING) ON SELF - EFFICACY IN SELF-CARE BEHAVIORS IN HYPERTENSIVE OLDER ADULTS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), 1004-1015. magiran.com/p1505573
یوسف بهزاد، فریده باستانی ، حمید حقانی، تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر خودکارآمدی در رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1394؛ 13(11): 1004-1015. magiran.com/p1505573
Yosof Behzad, Farideh Bastani , Hamid Haghani, EFFECT OF EMPOWERMENT PROGRAM WITH THE TELEPHONE FOLLOW-UP (TELE-NURSING) ON SELF - EFFICACY IN SELF-CARE BEHAVIORS IN HYPERTENSIVE OLDER ADULTS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2016; 13(11): 1004-1015. magiran.com/p1505573
یوسف بهزاد، فریده باستانی ، حمید حقانی، "تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر خودکارآمدی در رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13، شماره 11 (1394): 1004-1015. magiran.com/p1505573
Yosof Behzad, Farideh Bastani , Hamid Haghani, "EFFECT OF EMPOWERMENT PROGRAM WITH THE TELEPHONE FOLLOW-UP (TELE-NURSING) ON SELF - EFFICACY IN SELF-CARE BEHAVIORS IN HYPERTENSIVE OLDER ADULTS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 13, no.11 (2016): 1004-1015. magiran.com/p1505573
یوسف بهزاد، فریده باستانی ، حمید حقانی، (1394). 'تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر خودکارآمدی در رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، صص.1004-1015. magiran.com/p1505573
Yosof Behzad, Farideh Bastani , Hamid Haghani, (2016). 'EFFECT OF EMPOWERMENT PROGRAM WITH THE TELEPHONE FOLLOW-UP (TELE-NURSING) ON SELF - EFFICACY IN SELF-CARE BEHAVIORS IN HYPERTENSIVE OLDER ADULTS', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), pp.1004-1015. magiran.com/p1505573
یوسف بهزاد؛ فریده باستانی ؛ حمید حقانی. "تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر پیگیری تلفنی (تله نرسینگ) بر خودکارآمدی در رفتارهای خودمراقبتی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13 ،11 ، 1394، 1004-1015. magiran.com/p1505573
Yosof Behzad; Farideh Bastani ; Hamid Haghani. "EFFECT OF EMPOWERMENT PROGRAM WITH THE TELEPHONE FOLLOW-UP (TELE-NURSING) ON SELF - EFFICACY IN SELF-CARE BEHAVIORS IN HYPERTENSIVE OLDER ADULTS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13, 11, 2016, 1004-1015. magiran.com/p1505573
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال