ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان میرغفوروند، عزیزه فرشباف خلیلی، سولماز قنبری همایی، (1394). ارتباط سازگاری زناشویی با سبک های تفکر در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز، 1393، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، 964-972. magiran.com/p1505581
Mojgan Mirghafourvand, Azizeh Farshbaf, Khalili, Solmaz Ghanbari, Homayi, (2016). THE RELATIONSHIP BETWEEN MARITAL ADJUSTMENT AND THINKING STYLES IN INFERTILE WOMEN REFERRED TO ALZAHRA HOSPITAL, TABRIZ- 2014, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), 964-972. magiran.com/p1505581
مژگان میرغفوروند، عزیزه فرشباف خلیلی، سولماز قنبری همایی، ارتباط سازگاری زناشویی با سبک های تفکر در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز، 1393. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1394؛ 13(11): 964-972. magiran.com/p1505581
Mojgan Mirghafourvand, Azizeh Farshbaf, Khalili, Solmaz Ghanbari, Homayi, THE RELATIONSHIP BETWEEN MARITAL ADJUSTMENT AND THINKING STYLES IN INFERTILE WOMEN REFERRED TO ALZAHRA HOSPITAL, TABRIZ- 2014, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2016; 13(11): 964-972. magiran.com/p1505581
مژگان میرغفوروند، عزیزه فرشباف خلیلی، سولماز قنبری همایی، "ارتباط سازگاری زناشویی با سبک های تفکر در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز، 1393"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13، شماره 11 (1394): 964-972. magiran.com/p1505581
Mojgan Mirghafourvand, Azizeh Farshbaf, Khalili, Solmaz Ghanbari, Homayi, "THE RELATIONSHIP BETWEEN MARITAL ADJUSTMENT AND THINKING STYLES IN INFERTILE WOMEN REFERRED TO ALZAHRA HOSPITAL, TABRIZ- 2014", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 13, no.11 (2016): 964-972. magiran.com/p1505581
مژگان میرغفوروند، عزیزه فرشباف خلیلی، سولماز قنبری همایی، (1394). 'ارتباط سازگاری زناشویی با سبک های تفکر در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز، 1393'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، صص.964-972. magiran.com/p1505581
Mojgan Mirghafourvand, Azizeh Farshbaf, Khalili, Solmaz Ghanbari, Homayi, (2016). 'THE RELATIONSHIP BETWEEN MARITAL ADJUSTMENT AND THINKING STYLES IN INFERTILE WOMEN REFERRED TO ALZAHRA HOSPITAL, TABRIZ- 2014', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), pp.964-972. magiran.com/p1505581
مژگان میرغفوروند؛ عزیزه فرشباف خلیلی؛ سولماز قنبری همایی. "ارتباط سازگاری زناشویی با سبک های تفکر در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر تبریز، 1393". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13 ،11 ، 1394، 964-972. magiran.com/p1505581
Mojgan Mirghafourvand; Azizeh Farshbaf; Khalili; Solmaz Ghanbari; Homayi. "THE RELATIONSHIP BETWEEN MARITAL ADJUSTMENT AND THINKING STYLES IN INFERTILE WOMEN REFERRED TO ALZAHRA HOSPITAL, TABRIZ- 2014", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13, 11, 2016, 964-972. magiran.com/p1505581
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال