ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت نوحی ، ایران خسروی، یونس جهانی، (1394). تاثیر کاربرد مدل خودمراقبتی اورم بر توانایی شناختی و عملکرد خود مراقبتی بیماران بستری در بخش داخلی قلب بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، 945-952. magiran.com/p1505586
Esmat Nouhi , Iran Ikhosravi, Yunes Jahani, (2016). THE EFFECT OF APPLYING OREM SELF-CARE MODEL ON SELF CARE ABILITY IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE INTERNAL CARDIAC MEDICINE UNIT IN EMAM REZA HOSPITAL, SIRJAN, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), 945-952. magiran.com/p1505586
عصمت نوحی ، ایران خسروی، یونس جهانی، تاثیر کاربرد مدل خودمراقبتی اورم بر توانایی شناختی و عملکرد خود مراقبتی بیماران بستری در بخش داخلی قلب بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1394؛ 13(11): 945-952. magiran.com/p1505586
Esmat Nouhi , Iran Ikhosravi, Yunes Jahani, THE EFFECT OF APPLYING OREM SELF-CARE MODEL ON SELF CARE ABILITY IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE INTERNAL CARDIAC MEDICINE UNIT IN EMAM REZA HOSPITAL, SIRJAN, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2016; 13(11): 945-952. magiran.com/p1505586
عصمت نوحی ، ایران خسروی، یونس جهانی، "تاثیر کاربرد مدل خودمراقبتی اورم بر توانایی شناختی و عملکرد خود مراقبتی بیماران بستری در بخش داخلی قلب بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13، شماره 11 (1394): 945-952. magiran.com/p1505586
Esmat Nouhi , Iran Ikhosravi, Yunes Jahani, "THE EFFECT OF APPLYING OREM SELF-CARE MODEL ON SELF CARE ABILITY IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE INTERNAL CARDIAC MEDICINE UNIT IN EMAM REZA HOSPITAL, SIRJAN", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 13, no.11 (2016): 945-952. magiran.com/p1505586
عصمت نوحی ، ایران خسروی، یونس جهانی، (1394). 'تاثیر کاربرد مدل خودمراقبتی اورم بر توانایی شناختی و عملکرد خود مراقبتی بیماران بستری در بخش داخلی قلب بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، صص.945-952. magiran.com/p1505586
Esmat Nouhi , Iran Ikhosravi, Yunes Jahani, (2016). 'THE EFFECT OF APPLYING OREM SELF-CARE MODEL ON SELF CARE ABILITY IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE INTERNAL CARDIAC MEDICINE UNIT IN EMAM REZA HOSPITAL, SIRJAN', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), pp.945-952. magiran.com/p1505586
عصمت نوحی ؛ ایران خسروی؛ یونس جهانی. "تاثیر کاربرد مدل خودمراقبتی اورم بر توانایی شناختی و عملکرد خود مراقبتی بیماران بستری در بخش داخلی قلب بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13 ،11 ، 1394، 945-952. magiran.com/p1505586
Esmat Nouhi ; Iran Ikhosravi; Yunes Jahani. "THE EFFECT OF APPLYING OREM SELF-CARE MODEL ON SELF CARE ABILITY IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE INTERNAL CARDIAC MEDICINE UNIT IN EMAM REZA HOSPITAL, SIRJAN", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13, 11, 2016, 945-952. magiran.com/p1505586
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال