ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا خیاط، حامد فنایی ، معصومه خیرخواه، معصومه پورمحسن، (1394). تاثیر کورکومین بر علائم سندرم قبل از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، 935-944. magiran.com/p1505591
Samira Khayat, Hamed Fanaei , Masoomeh Kheirkhah, Masoumeh Pourmohsen, (2016). THE EFFECT OF CURCUMIN ON PREMENSTRUAL SYNDROME SYMPTOMS: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED CLINICAL TRIAL, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), 935-944. magiran.com/p1505591
سمیرا خیاط، حامد فنایی ، معصومه خیرخواه، معصومه پورمحسن، تاثیر کورکومین بر علائم سندرم قبل از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1394؛ 13(11): 935-944. magiran.com/p1505591
Samira Khayat, Hamed Fanaei , Masoomeh Kheirkhah, Masoumeh Pourmohsen, THE EFFECT OF CURCUMIN ON PREMENSTRUAL SYNDROME SYMPTOMS: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED CLINICAL TRIAL, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2016; 13(11): 935-944. magiran.com/p1505591
سمیرا خیاط، حامد فنایی ، معصومه خیرخواه، معصومه پورمحسن، "تاثیر کورکومین بر علائم سندرم قبل از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13، شماره 11 (1394): 935-944. magiran.com/p1505591
Samira Khayat, Hamed Fanaei , Masoomeh Kheirkhah, Masoumeh Pourmohsen, "THE EFFECT OF CURCUMIN ON PREMENSTRUAL SYNDROME SYMPTOMS: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED CLINICAL TRIAL", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 13, no.11 (2016): 935-944. magiran.com/p1505591
سمیرا خیاط، حامد فنایی ، معصومه خیرخواه، معصومه پورمحسن، (1394). 'تاثیر کورکومین بر علائم سندرم قبل از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، صص.935-944. magiran.com/p1505591
Samira Khayat, Hamed Fanaei , Masoomeh Kheirkhah, Masoumeh Pourmohsen, (2016). 'THE EFFECT OF CURCUMIN ON PREMENSTRUAL SYNDROME SYMPTOMS: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED CLINICAL TRIAL', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), pp.935-944. magiran.com/p1505591
سمیرا خیاط؛ حامد فنایی ؛ معصومه خیرخواه؛ معصومه پورمحسن. "تاثیر کورکومین بر علائم سندرم قبل از قاعدگی: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13 ،11 ، 1394، 935-944. magiran.com/p1505591
Samira Khayat; Hamed Fanaei ; Masoomeh Kheirkhah; Masoumeh Pourmohsen. "THE EFFECT OF CURCUMIN ON PREMENSTRUAL SYNDROME SYMPTOMS: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED CLINICAL TRIAL", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13, 11, 2016, 935-944. magiran.com/p1505591
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال