ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجف آبادی مرضیه شریفیانا، انبوهی سیما زهری ، اعظم دبیریان، مجد حمید علوی، (1394). بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه شهید بهشتی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، 928-934. magiran.com/p1505592
Najaf Abadi Marziyeh Sharifiyana, Anbohi Sima Zohari , Aazam Dabirian, Majd Hamid Alavi, (2016). EVALUATION OF PARTICIPATION IN CLINICAL DECISION MAKING BY NURSES IN SELECTED HOSPITALS OF SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), 928-934. magiran.com/p1505592
نجف آبادی مرضیه شریفیانا، انبوهی سیما زهری ، اعظم دبیریان، مجد حمید علوی، بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه شهید بهشتی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1394؛ 13(11): 928-934. magiran.com/p1505592
Najaf Abadi Marziyeh Sharifiyana, Anbohi Sima Zohari , Aazam Dabirian, Majd Hamid Alavi, EVALUATION OF PARTICIPATION IN CLINICAL DECISION MAKING BY NURSES IN SELECTED HOSPITALS OF SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2016; 13(11): 928-934. magiran.com/p1505592
نجف آبادی مرضیه شریفیانا، انبوهی سیما زهری ، اعظم دبیریان، مجد حمید علوی، "بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه شهید بهشتی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13، شماره 11 (1394): 928-934. magiran.com/p1505592
Najaf Abadi Marziyeh Sharifiyana, Anbohi Sima Zohari , Aazam Dabirian, Majd Hamid Alavi, "EVALUATION OF PARTICIPATION IN CLINICAL DECISION MAKING BY NURSES IN SELECTED HOSPITALS OF SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 13, no.11 (2016): 928-934. magiran.com/p1505592
نجف آبادی مرضیه شریفیانا، انبوهی سیما زهری ، اعظم دبیریان، مجد حمید علوی، (1394). 'بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه شهید بهشتی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(11)، صص.928-934. magiran.com/p1505592
Najaf Abadi Marziyeh Sharifiyana, Anbohi Sima Zohari , Aazam Dabirian, Majd Hamid Alavi, (2016). 'EVALUATION OF PARTICIPATION IN CLINICAL DECISION MAKING BY NURSES IN SELECTED HOSPITALS OF SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(11), pp.928-934. magiran.com/p1505592
نجف آبادی مرضیه شریفیانا؛ انبوهی سیما زهری ؛ اعظم دبیریان؛ مجد حمید علوی. "بررسی میزان مشارکت در تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه شهید بهشتی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13 ،11 ، 1394، 928-934. magiran.com/p1505592
Najaf Abadi Marziyeh Sharifiyana; Anbohi Sima Zohari ; Aazam Dabirian; Majd Hamid Alavi. "EVALUATION OF PARTICIPATION IN CLINICAL DECISION MAKING BY NURSES IN SELECTED HOSPITALS OF SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13, 11, 2016, 928-934. magiran.com/p1505592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال