ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلیمان احمدی، حمید آسایش، محمد آقاعلی، روح الله صفایی پور، (1394). مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورتفولیوی الکترونیک و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9(12)، 41-49. magiran.com/p1505745
Soleiman Ahmady, Hamid Asayesh, Mohammad Aghaali, Rohollah Safaeipour, (2016). A Comparison of the Effect of Clinical Evaluation by Two Methods of Electronic Portfolio and Conventional on the Level of Student's Satisfaction, Qom University of Medical Sciences Journal, 9(12), 41-49. magiran.com/p1505745
سلیمان احمدی، حمید آسایش، محمد آقاعلی، روح الله صفایی پور، مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورتفولیوی الکترونیک و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1394؛ 9(12): 41-49. magiran.com/p1505745
Soleiman Ahmady, Hamid Asayesh, Mohammad Aghaali, Rohollah Safaeipour, A Comparison of the Effect of Clinical Evaluation by Two Methods of Electronic Portfolio and Conventional on the Level of Student's Satisfaction, Qom University of Medical Sciences Journal, 2016; 9(12): 41-49. magiran.com/p1505745
سلیمان احمدی، حمید آسایش، محمد آقاعلی، روح الله صفایی پور، "مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورتفولیوی الکترونیک و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 9، شماره 12 (1394): 41-49. magiran.com/p1505745
Soleiman Ahmady, Hamid Asayesh, Mohammad Aghaali, Rohollah Safaeipour, "A Comparison of the Effect of Clinical Evaluation by Two Methods of Electronic Portfolio and Conventional on the Level of Student's Satisfaction", Qom University of Medical Sciences Journal 9, no.12 (2016): 41-49. magiran.com/p1505745
سلیمان احمدی، حمید آسایش، محمد آقاعلی، روح الله صفایی پور، (1394). 'مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورتفولیوی الکترونیک و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9(12)، صص.41-49. magiran.com/p1505745
Soleiman Ahmady, Hamid Asayesh, Mohammad Aghaali, Rohollah Safaeipour, (2016). 'A Comparison of the Effect of Clinical Evaluation by Two Methods of Electronic Portfolio and Conventional on the Level of Student's Satisfaction', Qom University of Medical Sciences Journal, 9(12), pp.41-49. magiran.com/p1505745
سلیمان احمدی؛ حمید آسایش؛ محمد آقاعلی؛ روح الله صفایی پور. "مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به دو روش پورتفولیوی الکترونیک و متداول بر میزان رضایتمندی دانشجویان". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 9 ،12 ، 1394، 41-49. magiran.com/p1505745
Soleiman Ahmady; Hamid Asayesh; Mohammad Aghaali; Rohollah Safaeipour. "A Comparison of the Effect of Clinical Evaluation by Two Methods of Electronic Portfolio and Conventional on the Level of Student's Satisfaction", Qom University of Medical Sciences Journal, 9, 12, 2016, 41-49. magiran.com/p1505745
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال