ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا زاهدی، مهیار خانی مقدم، عماد صادقی، (1393). آسیب شناسی جامعه اسلامی بر مبنای آموزه های فرهنگ وحیانی اسلامی (بررسی موردی پیشگیری از رشوه پذیری)، پژوهشنامه معارف قرآنی، 5(19)، 31-52. magiran.com/p1506034
Abdolreza Zahedi, Mahyar Khani Moghadam, Emad Sadegh, (2015). Pathology of Islamic Society based on Islamic Teachings: A Case Study for Preventing Bribery, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 5(19), 31-52. magiran.com/p1506034
عبدالرضا زاهدی، مهیار خانی مقدم، عماد صادقی، آسیب شناسی جامعه اسلامی بر مبنای آموزه های فرهنگ وحیانی اسلامی (بررسی موردی پیشگیری از رشوه پذیری). پژوهشنامه معارف قرآنی، 1393؛ 5(19): 31-52. magiran.com/p1506034
Abdolreza Zahedi, Mahyar Khani Moghadam, Emad Sadegh, Pathology of Islamic Society based on Islamic Teachings: A Case Study for Preventing Bribery, A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 2015; 5(19): 31-52. magiran.com/p1506034
عبدالرضا زاهدی، مهیار خانی مقدم، عماد صادقی، "آسیب شناسی جامعه اسلامی بر مبنای آموزه های فرهنگ وحیانی اسلامی (بررسی موردی پیشگیری از رشوه پذیری)"، پژوهشنامه معارف قرآنی 5، شماره 19 (1393): 31-52. magiran.com/p1506034
Abdolreza Zahedi, Mahyar Khani Moghadam, Emad Sadegh, "Pathology of Islamic Society based on Islamic Teachings: A Case Study for Preventing Bribery", A Research Journal of Qur'anic Knowledge 5, no.19 (2015): 31-52. magiran.com/p1506034
عبدالرضا زاهدی، مهیار خانی مقدم، عماد صادقی، (1393). 'آسیب شناسی جامعه اسلامی بر مبنای آموزه های فرهنگ وحیانی اسلامی (بررسی موردی پیشگیری از رشوه پذیری)'، پژوهشنامه معارف قرآنی، 5(19)، صص.31-52. magiran.com/p1506034
Abdolreza Zahedi, Mahyar Khani Moghadam, Emad Sadegh, (2015). 'Pathology of Islamic Society based on Islamic Teachings: A Case Study for Preventing Bribery', A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 5(19), pp.31-52. magiran.com/p1506034
عبدالرضا زاهدی؛ مهیار خانی مقدم؛ عماد صادقی. "آسیب شناسی جامعه اسلامی بر مبنای آموزه های فرهنگ وحیانی اسلامی (بررسی موردی پیشگیری از رشوه پذیری)". پژوهشنامه معارف قرآنی، 5 ،19 ، 1393، 31-52. magiran.com/p1506034
Abdolreza Zahedi; Mahyar Khani Moghadam; Emad Sadegh. "Pathology of Islamic Society based on Islamic Teachings: A Case Study for Preventing Bribery", A Research Journal of Qur'anic Knowledge, 5, 19, 2015, 31-52. magiran.com/p1506034
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال