ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهتاب قلی زاده، رحیم اکرمی، موسی الرضا تدین فر، رویا اکبرزاده، (1394). ارزیابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته ی مغزی کارآزمایی میدانی تصادفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22(6)، 955-964. magiran.com/p1506480
Mahtab Gholizadeh, Rahim Akrami, Mosareza Tadayonfar, Roya Akbarzadeh, (2016). An Evaluation on the Effectiveness of Patient Care Education on Quality of Life of Stroke Caregivers: a Randomized Field Trial, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22(6), 955-964. magiran.com/p1506480
مهتاب قلی زاده، رحیم اکرمی، موسی الرضا تدین فر، رویا اکبرزاده، ارزیابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته ی مغزی کارآزمایی میدانی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1394؛ 22(6): 955-964. magiran.com/p1506480
Mahtab Gholizadeh, Rahim Akrami, Mosareza Tadayonfar, Roya Akbarzadeh, An Evaluation on the Effectiveness of Patient Care Education on Quality of Life of Stroke Caregivers: a Randomized Field Trial, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2016; 22(6): 955-964. magiran.com/p1506480
مهتاب قلی زاده، رحیم اکرمی، موسی الرضا تدین فر، رویا اکبرزاده، "ارزیابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته ی مغزی کارآزمایی میدانی تصادفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 22، شماره 6 (1394): 955-964. magiran.com/p1506480
Mahtab Gholizadeh, Rahim Akrami, Mosareza Tadayonfar, Roya Akbarzadeh, "An Evaluation on the Effectiveness of Patient Care Education on Quality of Life of Stroke Caregivers: a Randomized Field Trial", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 22, no.6 (2016): 955-964. magiran.com/p1506480
مهتاب قلی زاده، رحیم اکرمی، موسی الرضا تدین فر، رویا اکبرزاده، (1394). 'ارزیابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته ی مغزی کارآزمایی میدانی تصادفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22(6)، صص.955-964. magiran.com/p1506480
Mahtab Gholizadeh, Rahim Akrami, Mosareza Tadayonfar, Roya Akbarzadeh, (2016). 'An Evaluation on the Effectiveness of Patient Care Education on Quality of Life of Stroke Caregivers: a Randomized Field Trial', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22(6), pp.955-964. magiran.com/p1506480
مهتاب قلی زاده؛ رحیم اکرمی؛ موسی الرضا تدین فر؛ رویا اکبرزاده. "ارزیابی اثربخشی آموزش مراقبت از بیمار بر کیفیت زندگی مراقبان بیماران مبتلا به سکته ی مغزی کارآزمایی میدانی تصادفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 22 ،6 ، 1394، 955-964. magiran.com/p1506480
Mahtab Gholizadeh; Rahim Akrami; Mosareza Tadayonfar; Roya Akbarzadeh. "An Evaluation on the Effectiveness of Patient Care Education on Quality of Life of Stroke Caregivers: a Randomized Field Trial", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 22, 6, 2016, 955-964. magiran.com/p1506480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال