ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمود نورایی، علی قائمیان، هانیه شیرج، رضاعلی محمدپور، علیرضا ملک راه، (1394). نقش بررسی عملکرد آندوتلیوم عروق به روش پاسخ به تغییر میزان جریان خون (Flow mediated Dilatation) در تشخیص آرتریواسکلروز کرونر در بیماران با ریسک فاکتور کم، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(133)، 1-9. magiran.com/p1507141
Seyed Mahmoud Nouraei, Ali Ghaemian, Hanieh Shiraj, Reza Ali Mohammadpour, Alireza Malekrah, (2016). The Role of Endothelial Cell Function Assessment Using Flow-mediated Dilatation in Diagnosis of Coronary Artery Disease among Low-risk Patients, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(133), 1-9. magiran.com/p1507141
سید محمود نورایی، علی قائمیان، هانیه شیرج، رضاعلی محمدپور، علیرضا ملک راه، نقش بررسی عملکرد آندوتلیوم عروق به روش پاسخ به تغییر میزان جریان خون (Flow mediated Dilatation) در تشخیص آرتریواسکلروز کرونر در بیماران با ریسک فاکتور کم. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1394؛ 25(133): 1-9. magiran.com/p1507141
Seyed Mahmoud Nouraei, Ali Ghaemian, Hanieh Shiraj, Reza Ali Mohammadpour, Alireza Malekrah, The Role of Endothelial Cell Function Assessment Using Flow-mediated Dilatation in Diagnosis of Coronary Artery Disease among Low-risk Patients, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2016; 25(133): 1-9. magiran.com/p1507141
سید محمود نورایی، علی قائمیان، هانیه شیرج، رضاعلی محمدپور، علیرضا ملک راه، "نقش بررسی عملکرد آندوتلیوم عروق به روش پاسخ به تغییر میزان جریان خون (Flow mediated Dilatation) در تشخیص آرتریواسکلروز کرونر در بیماران با ریسک فاکتور کم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 25، شماره 133 (1394): 1-9. magiran.com/p1507141
Seyed Mahmoud Nouraei, Ali Ghaemian, Hanieh Shiraj, Reza Ali Mohammadpour, Alireza Malekrah, "The Role of Endothelial Cell Function Assessment Using Flow-mediated Dilatation in Diagnosis of Coronary Artery Disease among Low-risk Patients", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 25, no.133 (2016): 1-9. magiran.com/p1507141
سید محمود نورایی، علی قائمیان، هانیه شیرج، رضاعلی محمدپور، علیرضا ملک راه، (1394). 'نقش بررسی عملکرد آندوتلیوم عروق به روش پاسخ به تغییر میزان جریان خون (Flow mediated Dilatation) در تشخیص آرتریواسکلروز کرونر در بیماران با ریسک فاکتور کم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(133)، صص.1-9. magiran.com/p1507141
Seyed Mahmoud Nouraei, Ali Ghaemian, Hanieh Shiraj, Reza Ali Mohammadpour, Alireza Malekrah, (2016). 'The Role of Endothelial Cell Function Assessment Using Flow-mediated Dilatation in Diagnosis of Coronary Artery Disease among Low-risk Patients', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(133), pp.1-9. magiran.com/p1507141
سید محمود نورایی؛ علی قائمیان؛ هانیه شیرج؛ رضاعلی محمدپور؛ علیرضا ملک راه. "نقش بررسی عملکرد آندوتلیوم عروق به روش پاسخ به تغییر میزان جریان خون (Flow mediated Dilatation) در تشخیص آرتریواسکلروز کرونر در بیماران با ریسک فاکتور کم". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25 ،133 ، 1394، 1-9. magiran.com/p1507141
Seyed Mahmoud Nouraei; Ali Ghaemian; Hanieh Shiraj; Reza Ali Mohammadpour; Alireza Malekrah. "The Role of Endothelial Cell Function Assessment Using Flow-mediated Dilatation in Diagnosis of Coronary Artery Disease among Low-risk Patients", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25, 133, 2016, 1-9. magiran.com/p1507141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال