ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی هنرور، حمدالله دلاویز، مهرزاد جعفری برمک، امرالله روزبهی، (1394). بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم ترک اعتیاد در موش صحرایی بالغ معتاد شده با مورفین، نشریه ارمغان دانش، 20(11)، 996-1010. magiran.com/p1507293
Dr Ali Honarvar, Dr Hamdollah Delaviz, Dr Mehrzad Jafari Barmak, Dr Amrollah Roozbehi, (2016). Effect of hydro-alcoholic extract of Carum copticum on withdrawal syndrome in adult rats addicted to morphine, Armaghane-danesh, 20(11), 996-1010. magiran.com/p1507293
علی هنرور، حمدالله دلاویز، مهرزاد جعفری برمک، امرالله روزبهی، بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم ترک اعتیاد در موش صحرایی بالغ معتاد شده با مورفین. نشریه ارمغان دانش، 1394؛ 20(11): 996-1010. magiran.com/p1507293
Dr Ali Honarvar, Dr Hamdollah Delaviz, Dr Mehrzad Jafari Barmak, Dr Amrollah Roozbehi, Effect of hydro-alcoholic extract of Carum copticum on withdrawal syndrome in adult rats addicted to morphine, Armaghane-danesh, 2016; 20(11): 996-1010. magiran.com/p1507293
علی هنرور، حمدالله دلاویز، مهرزاد جعفری برمک، امرالله روزبهی، "بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم ترک اعتیاد در موش صحرایی بالغ معتاد شده با مورفین"، نشریه ارمغان دانش 20، شماره 11 (1394): 996-1010. magiran.com/p1507293
Dr Ali Honarvar, Dr Hamdollah Delaviz, Dr Mehrzad Jafari Barmak, Dr Amrollah Roozbehi, "Effect of hydro-alcoholic extract of Carum copticum on withdrawal syndrome in adult rats addicted to morphine", Armaghane-danesh 20, no.11 (2016): 996-1010. magiran.com/p1507293
علی هنرور، حمدالله دلاویز، مهرزاد جعفری برمک، امرالله روزبهی، (1394). 'بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم ترک اعتیاد در موش صحرایی بالغ معتاد شده با مورفین'، نشریه ارمغان دانش، 20(11)، صص.996-1010. magiran.com/p1507293
Dr Ali Honarvar, Dr Hamdollah Delaviz, Dr Mehrzad Jafari Barmak, Dr Amrollah Roozbehi, (2016). 'Effect of hydro-alcoholic extract of Carum copticum on withdrawal syndrome in adult rats addicted to morphine', Armaghane-danesh, 20(11), pp.996-1010. magiran.com/p1507293
علی هنرور؛ حمدالله دلاویز؛ مهرزاد جعفری برمک؛ امرالله روزبهی. "بررسی تاثیر عصاره آبی الکلی زنیان بر علائم ترک اعتیاد در موش صحرایی بالغ معتاد شده با مورفین". نشریه ارمغان دانش، 20 ،11 ، 1394، 996-1010. magiran.com/p1507293
Dr Ali Honarvar; Dr Hamdollah Delaviz; Dr Mehrzad Jafari Barmak; Dr Amrollah Roozbehi. "Effect of hydro-alcoholic extract of Carum copticum on withdrawal syndrome in adult rats addicted to morphine", Armaghane-danesh, 20, 11, 2016, 996-1010. magiran.com/p1507293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال