ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهین قربان صباغ، مصطفی جعفری، زهرا لطفی، رضا جاویدی، (1394). بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58(9)، 498-504. magiran.com/p1507494
Mahin Ghorban Sabagh, Mostafa Jafari, Zahra Lotfi, Reza Javidi, (2016). Investigation on the validity of fasting blood glucose and glucose tolerance test in fifth days after kidney transplantation for anticipating diabetes mellitus, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58(9), 498-504. magiran.com/p1507494
مهین قربان صباغ، مصطفی جعفری، زهرا لطفی، رضا جاویدی، بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1394؛ 58(9): 498-504. magiran.com/p1507494
Mahin Ghorban Sabagh, Mostafa Jafari, Zahra Lotfi, Reza Javidi, Investigation on the validity of fasting blood glucose and glucose tolerance test in fifth days after kidney transplantation for anticipating diabetes mellitus, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2016; 58(9): 498-504. magiran.com/p1507494
مهین قربان صباغ، مصطفی جعفری، زهرا لطفی، رضا جاویدی، "بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 58، شماره 9 (1394): 498-504. magiran.com/p1507494
Mahin Ghorban Sabagh, Mostafa Jafari, Zahra Lotfi, Reza Javidi, "Investigation on the validity of fasting blood glucose and glucose tolerance test in fifth days after kidney transplantation for anticipating diabetes mellitus", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 58, no.9 (2016): 498-504. magiran.com/p1507494
مهین قربان صباغ، مصطفی جعفری، زهرا لطفی، رضا جاویدی، (1394). 'بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58(9)، صص.498-504. magiran.com/p1507494
Mahin Ghorban Sabagh, Mostafa Jafari, Zahra Lotfi, Reza Javidi, (2016). 'Investigation on the validity of fasting blood glucose and glucose tolerance test in fifth days after kidney transplantation for anticipating diabetes mellitus', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58(9), pp.498-504. magiran.com/p1507494
مهین قربان صباغ؛ مصطفی جعفری؛ زهرا لطفی؛ رضا جاویدی. "بررسی ارزش تشخیصی قند خون ناشتا وآزمون تحمل گلوکزدرروز پنجم بعد از پیوند کلیه در پیش بینی بروز دیابت". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 58 ،9 ، 1394، 498-504. magiran.com/p1507494
Mahin Ghorban Sabagh; Mostafa Jafari; Zahra Lotfi; Reza Javidi. "Investigation on the validity of fasting blood glucose and glucose tolerance test in fifth days after kidney transplantation for anticipating diabetes mellitus", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 58, 9, 2016, 498-504. magiran.com/p1507494
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال