ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا نعمت پور، کورش رضایی مقدم، (1394). وا کاوی کیفی پیامدها در کسب و کارهای تولید ورمی کمپوست از دیدگاه زنان روستایی در استان فارس، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2(3)، 107-129. magiran.com/p1507572
L. Nematpour, K. Rezaei, Moghaddam, (2015). Qualitative analysis of the consequences of businesses vermicomposting from the perspective of rural women in Fars province, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 2(3), 107-129. magiran.com/p1507572
لیلا نعمت پور، کورش رضایی مقدم، وا کاوی کیفی پیامدها در کسب و کارهای تولید ورمی کمپوست از دیدگاه زنان روستایی در استان فارس. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1394؛ 2(3): 107-129. magiran.com/p1507572
L. Nematpour, K. Rezaei, Moghaddam, Qualitative analysis of the consequences of businesses vermicomposting from the perspective of rural women in Fars province, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 2015; 2(3): 107-129. magiran.com/p1507572
لیلا نعمت پور، کورش رضایی مقدم، "وا کاوی کیفی پیامدها در کسب و کارهای تولید ورمی کمپوست از دیدگاه زنان روستایی در استان فارس"، نشریه کارآفرینی در کشاورزی 2، شماره 3 (1394): 107-129. magiran.com/p1507572
L. Nematpour, K. Rezaei, Moghaddam, "Qualitative analysis of the consequences of businesses vermicomposting from the perspective of rural women in Fars province", Journal of Entrepreneurship in Agriculture 2, no.3 (2015): 107-129. magiran.com/p1507572
لیلا نعمت پور، کورش رضایی مقدم، (1394). 'وا کاوی کیفی پیامدها در کسب و کارهای تولید ورمی کمپوست از دیدگاه زنان روستایی در استان فارس'، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2(3)، صص.107-129. magiran.com/p1507572
L. Nematpour, K. Rezaei, Moghaddam, (2015). 'Qualitative analysis of the consequences of businesses vermicomposting from the perspective of rural women in Fars province', Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 2(3), pp.107-129. magiran.com/p1507572
لیلا نعمت پور؛ کورش رضایی مقدم. "وا کاوی کیفی پیامدها در کسب و کارهای تولید ورمی کمپوست از دیدگاه زنان روستایی در استان فارس". نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2 ،3 ، 1394، 107-129. magiran.com/p1507572
L. Nematpour; K. Rezaei; Moghaddam. "Qualitative analysis of the consequences of businesses vermicomposting from the perspective of rural women in Fars province", Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 2, 3, 2015, 107-129. magiran.com/p1507572
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال