ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محبی انابت، حسین ریاحی، سیما زنگنه، (1394). بررسی قارچ های آربوسکولار میکوریز همزیست زعفران در استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی، نشریه رستنیها، 16(2)، 200-205. magiran.com/p1507653
Mohammad Mohebi Anabat, Hossein Riahi, Sima Zangeneh, (2016). Investigation on Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) associated with Crocus sativus in Khorasan Razavi and Southern Khorasan provinces (north east of Iran), Botanical Journal of Iran, 16(2), 200-205. magiran.com/p1507653
محمد محبی انابت، حسین ریاحی، سیما زنگنه، بررسی قارچ های آربوسکولار میکوریز همزیست زعفران در استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی. نشریه رستنیها، 1394؛ 16(2): 200-205. magiran.com/p1507653
Mohammad Mohebi Anabat, Hossein Riahi, Sima Zangeneh, Investigation on Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) associated with Crocus sativus in Khorasan Razavi and Southern Khorasan provinces (north east of Iran), Botanical Journal of Iran, 2016; 16(2): 200-205. magiran.com/p1507653
محمد محبی انابت، حسین ریاحی، سیما زنگنه، "بررسی قارچ های آربوسکولار میکوریز همزیست زعفران در استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی"، نشریه رستنیها 16، شماره 2 (1394): 200-205. magiran.com/p1507653
Mohammad Mohebi Anabat, Hossein Riahi, Sima Zangeneh, "Investigation on Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) associated with Crocus sativus in Khorasan Razavi and Southern Khorasan provinces (north east of Iran)", Botanical Journal of Iran 16, no.2 (2016): 200-205. magiran.com/p1507653
محمد محبی انابت، حسین ریاحی، سیما زنگنه، (1394). 'بررسی قارچ های آربوسکولار میکوریز همزیست زعفران در استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی'، نشریه رستنیها، 16(2)، صص.200-205. magiran.com/p1507653
Mohammad Mohebi Anabat, Hossein Riahi, Sima Zangeneh, (2016). 'Investigation on Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) associated with Crocus sativus in Khorasan Razavi and Southern Khorasan provinces (north east of Iran)', Botanical Journal of Iran, 16(2), pp.200-205. magiran.com/p1507653
محمد محبی انابت؛ حسین ریاحی؛ سیما زنگنه. "بررسی قارچ های آربوسکولار میکوریز همزیست زعفران در استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی". نشریه رستنیها، 16 ،2 ، 1394، 200-205. magiran.com/p1507653
Mohammad Mohebi Anabat; Hossein Riahi; Sima Zangeneh. "Investigation on Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) associated with Crocus sativus in Khorasan Razavi and Southern Khorasan provinces (north east of Iran)", Botanical Journal of Iran, 16, 2, 2016, 200-205. magiran.com/p1507653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال