ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، (1394). مطالعه تاکسونومی جلبک های سبز-آبی براساس نشان ویژه سازی مورفولوژی، فیزیولوژی و مولکولی در اکوسیستم های خشکی استان یزد، نشریه رستنیها، 16(2)، 152-163. magiran.com/p1507660
Fariba Hokmollahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeynab Shariatmadari, Mohammad Hossein Hakimi Meybodi, (2016). A taxonomic study of blue-green algae based on morphological, physiological and molecular characterization in Yazd province terrestrial ecosystems (Iran), Botanical Journal of Iran, 16(2), 152-163. magiran.com/p1507660
فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، مطالعه تاکسونومی جلبک های سبز-آبی براساس نشان ویژه سازی مورفولوژی، فیزیولوژی و مولکولی در اکوسیستم های خشکی استان یزد. نشریه رستنیها، 1394؛ 16(2): 152-163. magiran.com/p1507660
Fariba Hokmollahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeynab Shariatmadari, Mohammad Hossein Hakimi Meybodi, A taxonomic study of blue-green algae based on morphological, physiological and molecular characterization in Yazd province terrestrial ecosystems (Iran), Botanical Journal of Iran, 2016; 16(2): 152-163. magiran.com/p1507660
فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، "مطالعه تاکسونومی جلبک های سبز-آبی براساس نشان ویژه سازی مورفولوژی، فیزیولوژی و مولکولی در اکوسیستم های خشکی استان یزد"، نشریه رستنیها 16، شماره 2 (1394): 152-163. magiran.com/p1507660
Fariba Hokmollahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeynab Shariatmadari, Mohammad Hossein Hakimi Meybodi, "A taxonomic study of blue-green algae based on morphological, physiological and molecular characterization in Yazd province terrestrial ecosystems (Iran)", Botanical Journal of Iran 16, no.2 (2016): 152-163. magiran.com/p1507660
فریبا حکم اللهی، حسین ریاحی، ندا سلطانی، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، (1394). 'مطالعه تاکسونومی جلبک های سبز-آبی براساس نشان ویژه سازی مورفولوژی، فیزیولوژی و مولکولی در اکوسیستم های خشکی استان یزد'، نشریه رستنیها، 16(2)، صص.152-163. magiran.com/p1507660
Fariba Hokmollahi, Hossein Riahi, Neda Soltani, Zeynab Shariatmadari, Mohammad Hossein Hakimi Meybodi, (2016). 'A taxonomic study of blue-green algae based on morphological, physiological and molecular characterization in Yazd province terrestrial ecosystems (Iran)', Botanical Journal of Iran, 16(2), pp.152-163. magiran.com/p1507660
فریبا حکم اللهی؛ حسین ریاحی؛ ندا سلطانی؛ زینب شریعتمداری؛ محمدحسین حکیمی میبدی. "مطالعه تاکسونومی جلبک های سبز-آبی براساس نشان ویژه سازی مورفولوژی، فیزیولوژی و مولکولی در اکوسیستم های خشکی استان یزد". نشریه رستنیها، 16 ،2 ، 1394، 152-163. magiran.com/p1507660
Fariba Hokmollahi; Hossein Riahi; Neda Soltani; Zeynab Shariatmadari; Mohammad Hossein Hakimi Meybodi. "A taxonomic study of blue-green algae based on morphological, physiological and molecular characterization in Yazd province terrestrial ecosystems (Iran)", Botanical Journal of Iran, 16, 2, 2016, 152-163. magiran.com/p1507660
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال