ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Zhale Rajavi, Hamideh Sabbaghi, Ahmad Shojaei Baghini, Mehdi Yaseri, Hamidreza Moein, Shadi Akbarian, Narges Behradfar, Simin Hosseini, Hossein Mohammad Rabei, Kourosh Sheibani, (2016). Prevalence of amblyopia and refractive errors among primary school children, Journal of Ophthalmic & Vision Research, 10(4), 408. magiran.com/p1507822
Zhale Rajavi, Hamideh Sabbaghi, Ahmad Shojaei Baghini, Mehdi Yaseri, Hamidreza Moein, Shadi Akbarian, Narges Behradfar, Simin Hosseini, Hossein Mohammad Rabei, Kourosh Sheibani, Prevalence of amblyopia and refractive errors among primary school children, Journal of Ophthalmic & Vision Research, 2016; 10(4): 408. magiran.com/p1507822
Zhale Rajavi, Hamideh Sabbaghi, Ahmad Shojaei Baghini, Mehdi Yaseri, Hamidreza Moein, Shadi Akbarian, Narges Behradfar, Simin Hosseini, Hossein Mohammad Rabei, Kourosh Sheibani, "Prevalence of amblyopia and refractive errors among primary school children", Journal of Ophthalmic & Vision Research 10, no.4 (2016): 408. magiran.com/p1507822
Zhale Rajavi, Hamideh Sabbaghi, Ahmad Shojaei Baghini, Mehdi Yaseri, Hamidreza Moein, Shadi Akbarian, Narges Behradfar, Simin Hosseini, Hossein Mohammad Rabei, Kourosh Sheibani, (2016). 'Prevalence of amblyopia and refractive errors among primary school children', Journal of Ophthalmic & Vision Research, 10(4), pp.408. magiran.com/p1507822
Zhale Rajavi; Hamideh Sabbaghi; Ahmad Shojaei Baghini; Mehdi Yaseri; Hamidreza Moein; Shadi Akbarian; Narges Behradfar; Simin Hosseini; Hossein Mohammad Rabei; Kourosh Sheibani. "Prevalence of amblyopia and refractive errors among primary school children", Journal of Ophthalmic & Vision Research, 10, 4, 2016, 408. magiran.com/p1507822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال