ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Naser Sadeghpour, Ali Agha Alishiri, Reza Ajudani, Mohammad Hossein Khosravi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Omid Sadeghpour, (2016). Quantity and quality of vision using tinted filters in patients with low vision due to diabetic retinopathy, Journal of Ophthalmic & Vision Research, 10(4), 429. magiran.com/p1507826
Naser Sadeghpour, Ali Agha Alishiri, Reza Ajudani, Mohammad Hossein Khosravi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Omid Sadeghpour, Quantity and quality of vision using tinted filters in patients with low vision due to diabetic retinopathy, Journal of Ophthalmic & Vision Research, 2016; 10(4): 429. magiran.com/p1507826
Naser Sadeghpour, Ali Agha Alishiri, Reza Ajudani, Mohammad Hossein Khosravi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Omid Sadeghpour, "Quantity and quality of vision using tinted filters in patients with low vision due to diabetic retinopathy", Journal of Ophthalmic & Vision Research 10, no.4 (2016): 429. magiran.com/p1507826
Naser Sadeghpour, Ali Agha Alishiri, Reza Ajudani, Mohammad Hossein Khosravi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Omid Sadeghpour, (2016). 'Quantity and quality of vision using tinted filters in patients with low vision due to diabetic retinopathy', Journal of Ophthalmic & Vision Research, 10(4), pp.429. magiran.com/p1507826
Naser Sadeghpour; Ali Agha Alishiri; Reza Ajudani; Mohammad Hossein Khosravi; Mohammad Aghazadeh Amiri; Omid Sadeghpour. "Quantity and quality of vision using tinted filters in patients with low vision due to diabetic retinopathy", Journal of Ophthalmic & Vision Research, 10, 4, 2016, 429. magiran.com/p1507826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال