ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلیمان زند، پروانه عسگری، فاطمه بهرام‬ نژاد، فاطمه رفیعی، (1395). بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند‬رسانه ای بر بی‬ نظمی ضربان قلب ‬بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد، مجله سلامت و بهداشت، 7(1)، 7-17. magiran.com/p1508382
S. Zand, P. Asgari, F. Bahramnezhad, F. Rafiei, (2016). The effect of Two Educational Methods (Family- Centered and Patient-Centered) Multimedia Software on Dysrhythmia of Patients After Acute Myocardial Infarction, Journal of Health, 7(1), 7-17. magiran.com/p1508382
سلیمان زند، پروانه عسگری، فاطمه بهرام‬ نژاد، فاطمه رفیعی، بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند‬رسانه ای بر بی‬ نظمی ضربان قلب ‬بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد. مجله سلامت و بهداشت، 1395؛ 7(1): 7-17. magiran.com/p1508382
S. Zand, P. Asgari, F. Bahramnezhad, F. Rafiei, The effect of Two Educational Methods (Family- Centered and Patient-Centered) Multimedia Software on Dysrhythmia of Patients After Acute Myocardial Infarction, Journal of Health, 2016; 7(1): 7-17. magiran.com/p1508382
سلیمان زند، پروانه عسگری، فاطمه بهرام‬ نژاد، فاطمه رفیعی، "بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند‬رسانه ای بر بی‬ نظمی ضربان قلب ‬بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد"، مجله سلامت و بهداشت 7، شماره 1 (1395): 7-17. magiran.com/p1508382
S. Zand, P. Asgari, F. Bahramnezhad, F. Rafiei, "The effect of Two Educational Methods (Family- Centered and Patient-Centered) Multimedia Software on Dysrhythmia of Patients After Acute Myocardial Infarction", Journal of Health 7, no.1 (2016): 7-17. magiran.com/p1508382
سلیمان زند، پروانه عسگری، فاطمه بهرام‬ نژاد، فاطمه رفیعی، (1395). 'بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند‬رسانه ای بر بی‬ نظمی ضربان قلب ‬بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد'، مجله سلامت و بهداشت، 7(1)، صص.7-17. magiran.com/p1508382
S. Zand, P. Asgari, F. Bahramnezhad, F. Rafiei, (2016). 'The effect of Two Educational Methods (Family- Centered and Patient-Centered) Multimedia Software on Dysrhythmia of Patients After Acute Myocardial Infarction', Journal of Health, 7(1), pp.7-17. magiran.com/p1508382
سلیمان زند؛ پروانه عسگری؛ فاطمه بهرام‬ نژاد؛ فاطمه رفیعی. "بررسی تاثیر آموزش (خانواده محور و بیمار محور) از طریق نرم افزار چند‬رسانه ای بر بی‬ نظمی ضربان قلب ‬بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد". مجله سلامت و بهداشت، 7 ،1 ، 1395، 7-17. magiran.com/p1508382
S. Zand; P. Asgari; F. Bahramnezhad; F. Rafiei. "The effect of Two Educational Methods (Family- Centered and Patient-Centered) Multimedia Software on Dysrhythmia of Patients After Acute Myocardial Infarction", Journal of Health, 7, 1, 2016, 7-17. magiran.com/p1508382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال