ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی درزی، رضا عطاپور، محمدرضا حاج سید هادی، (1394). تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود دامی و ورمی کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 46(4)، 711-721. magiran.com/p1508466
Mohammad Taghi Darzi, Reza Attarpoor, Mohammadreza Haj Seyed Hadi, (2016). Effects of different manure and vermicompost rates on yield and essential oil contents of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), Iranian Journal of Field Crop Science, 46(4), 711-721. magiran.com/p1508466
محمدتقی درزی، رضا عطاپور، محمدرضا حاج سید هادی، تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود دامی و ورمی کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.). مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1394؛ 46(4): 711-721. magiran.com/p1508466
Mohammad Taghi Darzi, Reza Attarpoor, Mohammadreza Haj Seyed Hadi, Effects of different manure and vermicompost rates on yield and essential oil contents of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.), Iranian Journal of Field Crop Science, 2016; 46(4): 711-721. magiran.com/p1508466
محمدتقی درزی، رضا عطاپور، محمدرضا حاج سید هادی، "تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود دامی و ورمی کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 46، شماره 4 (1394): 711-721. magiran.com/p1508466
Mohammad Taghi Darzi, Reza Attarpoor, Mohammadreza Haj Seyed Hadi, "Effects of different manure and vermicompost rates on yield and essential oil contents of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)", Iranian Journal of Field Crop Science 46, no.4 (2016): 711-721. magiran.com/p1508466
محمدتقی درزی، رضا عطاپور، محمدرضا حاج سید هادی، (1394). 'تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود دامی و ورمی کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 46(4)، صص.711-721. magiran.com/p1508466
Mohammad Taghi Darzi, Reza Attarpoor, Mohammadreza Haj Seyed Hadi, (2016). 'Effects of different manure and vermicompost rates on yield and essential oil contents of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)', Iranian Journal of Field Crop Science, 46(4), pp.711-721. magiran.com/p1508466
محمدتقی درزی؛ رضا عطاپور؛ محمدرضا حاج سید هادی. "تاثیر کاربرد مقادیر مختلف کود دامی و ورمی کمپوست بر عملکرد و ترکیبات اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 46 ،4 ، 1394، 711-721. magiran.com/p1508466
Mohammad Taghi Darzi; Reza Attarpoor; Mohammadreza Haj Seyed Hadi. "Effects of different manure and vermicompost rates on yield and essential oil contents of dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)", Iranian Journal of Field Crop Science, 46, 4, 2016, 711-721. magiran.com/p1508466
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال