ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی حیدری، مریم گلیج، هادی قربانی، مهدی برادران فیزوآبادی، (1394). تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه، محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 46(4)، 619-628. magiran.com/p1508473
Mostafa Heidari, Maryam Goleg, Hadi Ghorbani, Mehdi Baradarn Firozabadi, (2016). Effect of drought stress and foliar application of iron oxide nanoparticles on grain yield, ion content and photosynthetic pigments in sesame (Sesamum indicum L.), Iranian Journal of Field Crop Science, 46(4), 619-628. magiran.com/p1508473
مصطفی حیدری، مریم گلیج، هادی قربانی، مهدی برادران فیزوآبادی، تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه، محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1394؛ 46(4): 619-628. magiran.com/p1508473
Mostafa Heidari, Maryam Goleg, Hadi Ghorbani, Mehdi Baradarn Firozabadi, Effect of drought stress and foliar application of iron oxide nanoparticles on grain yield, ion content and photosynthetic pigments in sesame (Sesamum indicum L.), Iranian Journal of Field Crop Science, 2016; 46(4): 619-628. magiran.com/p1508473
مصطفی حیدری، مریم گلیج، هادی قربانی، مهدی برادران فیزوآبادی، "تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه، محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 46، شماره 4 (1394): 619-628. magiran.com/p1508473
Mostafa Heidari, Maryam Goleg, Hadi Ghorbani, Mehdi Baradarn Firozabadi, "Effect of drought stress and foliar application of iron oxide nanoparticles on grain yield, ion content and photosynthetic pigments in sesame (Sesamum indicum L.)", Iranian Journal of Field Crop Science 46, no.4 (2016): 619-628. magiran.com/p1508473
مصطفی حیدری، مریم گلیج، هادی قربانی، مهدی برادران فیزوآبادی، (1394). 'تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه، محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 46(4)، صص.619-628. magiran.com/p1508473
Mostafa Heidari, Maryam Goleg, Hadi Ghorbani, Mehdi Baradarn Firozabadi, (2016). 'Effect of drought stress and foliar application of iron oxide nanoparticles on grain yield, ion content and photosynthetic pigments in sesame (Sesamum indicum L.)', Iranian Journal of Field Crop Science, 46(4), pp.619-628. magiran.com/p1508473
مصطفی حیدری؛ مریم گلیج؛ هادی قربانی؛ مهدی برادران فیزوآبادی. "تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد دانه، محتوای یونی و رنگدانه های نورساختی کنجد". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 46 ،4 ، 1394، 619-628. magiran.com/p1508473
Mostafa Heidari; Maryam Goleg; Hadi Ghorbani; Mehdi Baradarn Firozabadi. "Effect of drought stress and foliar application of iron oxide nanoparticles on grain yield, ion content and photosynthetic pigments in sesame (Sesamum indicum L.)", Iranian Journal of Field Crop Science, 46, 4, 2016, 619-628. magiran.com/p1508473
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال