ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد پاینده پیمان، غلامحسین مجذوبی، رضا باقری، (1395). تعیین پارامترهای سطح تسلیم وابسته به فشار برای کامپوزیت های پلیمری به روش بهینه سازی بر پایه مدل کریجینگ، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16(1)، 280-290. magiran.com/p1509391
Javad Payandehpeyman, Gholamhossein Majzoobi, Reza Bagheri, (2016). Deriving Parameters of Pressure-Dependent Yield Surface for Polymeric Composites Using Kriging-based Optimization Method, Modares Mechanical Engineering, 16(1), 280-290. magiran.com/p1509391
جواد پاینده پیمان، غلامحسین مجذوبی، رضا باقری، تعیین پارامترهای سطح تسلیم وابسته به فشار برای کامپوزیت های پلیمری به روش بهینه سازی بر پایه مدل کریجینگ. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1395؛ 16(1): 280-290. magiran.com/p1509391
Javad Payandehpeyman, Gholamhossein Majzoobi, Reza Bagheri, Deriving Parameters of Pressure-Dependent Yield Surface for Polymeric Composites Using Kriging-based Optimization Method, Modares Mechanical Engineering, 2016; 16(1): 280-290. magiran.com/p1509391
جواد پاینده پیمان، غلامحسین مجذوبی، رضا باقری، "تعیین پارامترهای سطح تسلیم وابسته به فشار برای کامپوزیت های پلیمری به روش بهینه سازی بر پایه مدل کریجینگ"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 16، شماره 1 (1395): 280-290. magiran.com/p1509391
Javad Payandehpeyman, Gholamhossein Majzoobi, Reza Bagheri, "Deriving Parameters of Pressure-Dependent Yield Surface for Polymeric Composites Using Kriging-based Optimization Method", Modares Mechanical Engineering 16, no.1 (2016): 280-290. magiran.com/p1509391
جواد پاینده پیمان، غلامحسین مجذوبی، رضا باقری، (1395). 'تعیین پارامترهای سطح تسلیم وابسته به فشار برای کامپوزیت های پلیمری به روش بهینه سازی بر پایه مدل کریجینگ'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16(1)، صص.280-290. magiran.com/p1509391
Javad Payandehpeyman, Gholamhossein Majzoobi, Reza Bagheri, (2016). 'Deriving Parameters of Pressure-Dependent Yield Surface for Polymeric Composites Using Kriging-based Optimization Method', Modares Mechanical Engineering, 16(1), pp.280-290. magiran.com/p1509391
جواد پاینده پیمان؛ غلامحسین مجذوبی؛ رضا باقری. "تعیین پارامترهای سطح تسلیم وابسته به فشار برای کامپوزیت های پلیمری به روش بهینه سازی بر پایه مدل کریجینگ". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 16 ،1 ، 1395، 280-290. magiran.com/p1509391
Javad Payandehpeyman; Gholamhossein Majzoobi; Reza Bagheri. "Deriving Parameters of Pressure-Dependent Yield Surface for Polymeric Composites Using Kriging-based Optimization Method", Modares Mechanical Engineering, 16, 1, 2016, 280-290. magiran.com/p1509391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال