ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه پوربنایی، علیرضا مظلومی بجستانی، ناصر حافظی مقدس، اعظم قزی، (1394). بررسی تاثیر مکان های دفن قدیمی نخاله های ساختمانی در آلودگی منابع آبی، مطالعه موردی: شهر مشهد، نشریه منابع آب و توسعه، 3(4)، 179. magiran.com/p1509599
Fatemeh Pourbanaei, Alireza Mazloumi Bajestani, Naser Hafezi Moghadas, Azam Ghazi, (2016). The Impact of Old Demolition Landfills on Water Resources Pollution, A Case Study: Mashhad City, International Bulletin of Water Resources and Development, 3(4), 179. magiran.com/p1509599
فاطمه پوربنایی، علیرضا مظلومی بجستانی، ناصر حافظی مقدس، اعظم قزی، بررسی تاثیر مکان های دفن قدیمی نخاله های ساختمانی در آلودگی منابع آبی، مطالعه موردی: شهر مشهد. نشریه منابع آب و توسعه، 1394؛ 3(4): 179. magiran.com/p1509599
Fatemeh Pourbanaei, Alireza Mazloumi Bajestani, Naser Hafezi Moghadas, Azam Ghazi, The Impact of Old Demolition Landfills on Water Resources Pollution, A Case Study: Mashhad City, International Bulletin of Water Resources and Development, 2016; 3(4): 179. magiran.com/p1509599
فاطمه پوربنایی، علیرضا مظلومی بجستانی، ناصر حافظی مقدس، اعظم قزی، "بررسی تاثیر مکان های دفن قدیمی نخاله های ساختمانی در آلودگی منابع آبی، مطالعه موردی: شهر مشهد"، نشریه منابع آب و توسعه 3، شماره 4 (1394): 179. magiran.com/p1509599
Fatemeh Pourbanaei, Alireza Mazloumi Bajestani, Naser Hafezi Moghadas, Azam Ghazi, "The Impact of Old Demolition Landfills on Water Resources Pollution, A Case Study: Mashhad City", International Bulletin of Water Resources and Development 3, no.4 (2016): 179. magiran.com/p1509599
فاطمه پوربنایی، علیرضا مظلومی بجستانی، ناصر حافظی مقدس، اعظم قزی، (1394). 'بررسی تاثیر مکان های دفن قدیمی نخاله های ساختمانی در آلودگی منابع آبی، مطالعه موردی: شهر مشهد'، نشریه منابع آب و توسعه، 3(4)، صص.179. magiran.com/p1509599
Fatemeh Pourbanaei, Alireza Mazloumi Bajestani, Naser Hafezi Moghadas, Azam Ghazi, (2016). 'The Impact of Old Demolition Landfills on Water Resources Pollution, A Case Study: Mashhad City', International Bulletin of Water Resources and Development, 3(4), pp.179. magiran.com/p1509599
فاطمه پوربنایی؛ علیرضا مظلومی بجستانی؛ ناصر حافظی مقدس؛ اعظم قزی. "بررسی تاثیر مکان های دفن قدیمی نخاله های ساختمانی در آلودگی منابع آبی، مطالعه موردی: شهر مشهد". نشریه منابع آب و توسعه، 3 ،4 ، 1394، 179. magiran.com/p1509599
Fatemeh Pourbanaei; Alireza Mazloumi Bajestani; Naser Hafezi Moghadas; Azam Ghazi. "The Impact of Old Demolition Landfills on Water Resources Pollution, A Case Study: Mashhad City", International Bulletin of Water Resources and Development, 3, 4, 2016, 179. magiran.com/p1509599
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال