ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی علیرضایی نقندر، مجید عزیزی، پریسا طاهری، محمدصادق صادقی، (1394). بررسی تغییرات ترکیب های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 919-930. magiran.com/p1509641
M. Alirezaie Noghondar, M. Azizi, P. Taheri (Ms) Sadeghi, (2016). Phenolic changes and allelopathic potential in different concentrations of methanolic and ethanolic extracts from root and shoot of Rumex turcomanicus Czerep. on lettuce (Lactuca sativa L.) seedling, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 919-930. magiran.com/p1509641
مرتضی علیرضایی نقندر، مجید عزیزی، پریسا طاهری، محمدصادق صادقی، بررسی تغییرات ترکیب های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 919-930. magiran.com/p1509641
M. Alirezaie Noghondar, M. Azizi, P. Taheri (Ms) Sadeghi, Phenolic changes and allelopathic potential in different concentrations of methanolic and ethanolic extracts from root and shoot of Rumex turcomanicus Czerep. on lettuce (Lactuca sativa L.) seedling, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 919-930. magiran.com/p1509641
مرتضی علیرضایی نقندر، مجید عزیزی، پریسا طاهری، محمدصادق صادقی، "بررسی تغییرات ترکیب های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 919-930. magiran.com/p1509641
M. Alirezaie Noghondar, M. Azizi, P. Taheri (Ms) Sadeghi, "Phenolic changes and allelopathic potential in different concentrations of methanolic and ethanolic extracts from root and shoot of Rumex turcomanicus Czerep. on lettuce (Lactuca sativa L.) seedling", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 919-930. magiran.com/p1509641
مرتضی علیرضایی نقندر، مجید عزیزی، پریسا طاهری، محمدصادق صادقی، (1394). 'بررسی تغییرات ترکیب های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.919-930. magiran.com/p1509641
M. Alirezaie Noghondar, M. Azizi, P. Taheri (Ms) Sadeghi, (2016). 'Phenolic changes and allelopathic potential in different concentrations of methanolic and ethanolic extracts from root and shoot of Rumex turcomanicus Czerep. on lettuce (Lactuca sativa L.) seedling', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.919-930. magiran.com/p1509641
مرتضی علیرضایی نقندر؛ مجید عزیزی؛ پریسا طاهری؛ محمدصادق صادقی. "بررسی تغییرات ترکیب های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت های مختلف عصاره های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 919-930. magiran.com/p1509641
M. Alirezaie Noghondar; M. Azizi; P. Taheri (Ms) Sadeghi. "Phenolic changes and allelopathic potential in different concentrations of methanolic and ethanolic extracts from root and shoot of Rumex turcomanicus Czerep. on lettuce (Lactuca sativa L.) seedling", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 919-930. magiran.com/p1509641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال