ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس زارع زاده، سیدرضا طبایی عقدایی، علی میرحسینی، محمدرضا عرب زاده، لیلا میرجانی، (1394). بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 931-944. magiran.com/p1509642
A. Zarezadeh, S.R. Tabaei Aghdaei, A. Mirhosseini, M.R. Arabzadeh, L. Mirjani, (2016). Variation in yield and yield components and adaptability of Satureja species in Yazd province, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 931-944. magiran.com/p1509642
عباس زارع زاده، سیدرضا طبایی عقدایی، علی میرحسینی، محمدرضا عرب زاده، لیلا میرجانی، بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 931-944. magiran.com/p1509642
A. Zarezadeh, S.R. Tabaei Aghdaei, A. Mirhosseini, M.R. Arabzadeh, L. Mirjani, Variation in yield and yield components and adaptability of Satureja species in Yazd province, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 931-944. magiran.com/p1509642
عباس زارع زاده، سیدرضا طبایی عقدایی، علی میرحسینی، محمدرضا عرب زاده، لیلا میرجانی، "بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 931-944. magiran.com/p1509642
A. Zarezadeh, S.R. Tabaei Aghdaei, A. Mirhosseini, M.R. Arabzadeh, L. Mirjani, "Variation in yield and yield components and adaptability of Satureja species in Yazd province", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 931-944. magiran.com/p1509642
عباس زارع زاده، سیدرضا طبایی عقدایی، علی میرحسینی، محمدرضا عرب زاده، لیلا میرجانی، (1394). 'بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.931-944. magiran.com/p1509642
A. Zarezadeh, S.R. Tabaei Aghdaei, A. Mirhosseini, M.R. Arabzadeh, L. Mirjani, (2016). 'Variation in yield and yield components and adaptability of Satureja species in Yazd province', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.931-944. magiran.com/p1509642
عباس زارع زاده؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ علی میرحسینی؛ محمدرضا عرب زاده؛ لیلا میرجانی. "بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 931-944. magiran.com/p1509642
A. Zarezadeh; S.R. Tabaei Aghdaei; A. Mirhosseini; M.R. Arabzadeh; L. Mirjani. "Variation in yield and yield components and adaptability of Satureja species in Yazd province", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 931-944. magiran.com/p1509642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال