ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه عظیمی، فاطمه سفیدکن، اعظم منفرد، (1394). معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 945-955. magiran.com/p1509643
R. Azimi, F. Sefidkon, A. Monfared, (2016). A report of a chemotype from Achillea nobilis L. rich in cis-chrysanthenol and comparing the essential oils compositions of flower, leaf, stem and flowering shoot, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 945-955. magiran.com/p1509643
رقیه عظیمی، فاطمه سفیدکن، اعظم منفرد، معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 945-955. magiran.com/p1509643
R. Azimi, F. Sefidkon, A. Monfared, A report of a chemotype from Achillea nobilis L. rich in cis-chrysanthenol and comparing the essential oils compositions of flower, leaf, stem and flowering shoot, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 945-955. magiran.com/p1509643
رقیه عظیمی، فاطمه سفیدکن، اعظم منفرد، "معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 945-955. magiran.com/p1509643
R. Azimi, F. Sefidkon, A. Monfared, "A report of a chemotype from Achillea nobilis L. rich in cis-chrysanthenol and comparing the essential oils compositions of flower, leaf, stem and flowering shoot", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 945-955. magiran.com/p1509643
رقیه عظیمی، فاطمه سفیدکن، اعظم منفرد، (1394). 'معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.945-955. magiran.com/p1509643
R. Azimi, F. Sefidkon, A. Monfared, (2016). 'A report of a chemotype from Achillea nobilis L. rich in cis-chrysanthenol and comparing the essential oils compositions of flower, leaf, stem and flowering shoot', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.945-955. magiran.com/p1509643
رقیه عظیمی؛ فاطمه سفیدکن؛ اعظم منفرد. "معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 945-955. magiran.com/p1509643
R. Azimi; F. Sefidkon; A. Monfared. "A report of a chemotype from Achillea nobilis L. rich in cis-chrysanthenol and comparing the essential oils compositions of flower, leaf, stem and flowering shoot", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 945-955. magiran.com/p1509643
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال