ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجما فراهانی، محسن فرزانه، فرزاد نجفی، حسن رضادوست، (1394). مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 956-966. magiran.com/p1509644
N. Farahani, M. Farzaneh, F. Najafi, H. Rezadoost, (2016). Study of essential oil and rosmarinic and caffeic acids contents of Thymus daenensis Celak subsp. daenensis infected by Rhizoctonia solani AG2-2 under in vitro condition, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 956-966. magiran.com/p1509644
نجما فراهانی، محسن فرزانه، فرزاد نجفی، حسن رضادوست، مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 956-966. magiran.com/p1509644
N. Farahani, M. Farzaneh, F. Najafi, H. Rezadoost, Study of essential oil and rosmarinic and caffeic acids contents of Thymus daenensis Celak subsp. daenensis infected by Rhizoctonia solani AG2-2 under in vitro condition, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 956-966. magiran.com/p1509644
نجما فراهانی، محسن فرزانه، فرزاد نجفی، حسن رضادوست، "مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 956-966. magiran.com/p1509644
N. Farahani, M. Farzaneh, F. Najafi, H. Rezadoost, "Study of essential oil and rosmarinic and caffeic acids contents of Thymus daenensis Celak subsp. daenensis infected by Rhizoctonia solani AG2-2 under in vitro condition", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 956-966. magiran.com/p1509644
نجما فراهانی، محسن فرزانه، فرزاد نجفی، حسن رضادوست، (1394). 'مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.956-966. magiran.com/p1509644
N. Farahani, M. Farzaneh, F. Najafi, H. Rezadoost, (2016). 'Study of essential oil and rosmarinic and caffeic acids contents of Thymus daenensis Celak subsp. daenensis infected by Rhizoctonia solani AG2-2 under in vitro condition', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.956-966. magiran.com/p1509644
نجما فراهانی؛ محسن فرزانه؛ فرزاد نجفی؛ حسن رضادوست. "مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 956-966. magiran.com/p1509644
N. Farahani; M. Farzaneh; F. Najafi; H. Rezadoost. "Study of essential oil and rosmarinic and caffeic acids contents of Thymus daenensis Celak subsp. daenensis infected by Rhizoctonia solani AG2-2 under in vitro condition", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 956-966. magiran.com/p1509644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال