ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی علی زاده، ساناز یاریاب، علی اشرف جعفری، پروین صالحی شانجانی، (1394). بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 967-976. magiran.com/p1509645
M.A. Alizadeh, S. Yaryab, A.A. Jafari, P. Salehi, (2016). Variation of morphological traits, shoot yield, essential oil yield and growing degree-days in the populations of psedu chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 967-976. magiran.com/p1509645
محمدعلی علی زاده، ساناز یاریاب، علی اشرف جعفری، پروین صالحی شانجانی، بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 967-976. magiran.com/p1509645
M.A. Alizadeh, S. Yaryab, A.A. Jafari, P. Salehi, Variation of morphological traits, shoot yield, essential oil yield and growing degree-days in the populations of psedu chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 967-976. magiran.com/p1509645
محمدعلی علی زاده، ساناز یاریاب، علی اشرف جعفری، پروین صالحی شانجانی، "بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 967-976. magiran.com/p1509645
M.A. Alizadeh, S. Yaryab, A.A. Jafari, P. Salehi, "Variation of morphological traits, shoot yield, essential oil yield and growing degree-days in the populations of psedu chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 967-976. magiran.com/p1509645
محمدعلی علی زاده، ساناز یاریاب، علی اشرف جعفری، پروین صالحی شانجانی، (1394). 'بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.967-976. magiran.com/p1509645
M.A. Alizadeh, S. Yaryab, A.A. Jafari, P. Salehi, (2016). 'Variation of morphological traits, shoot yield, essential oil yield and growing degree-days in the populations of psedu chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.967-976. magiran.com/p1509645
محمدعلی علی زاده؛ ساناز یاریاب؛ علی اشرف جعفری؛ پروین صالحی شانجانی. "بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 967-976. magiran.com/p1509645
M.A. Alizadeh; S. Yaryab; A.A. Jafari; P. Salehi. "Variation of morphological traits, shoot yield, essential oil yield and growing degree-days in the populations of psedu chamomile (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 967-976. magiran.com/p1509645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال