ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید حصارکی، محمدرضا فرهپور، بهروز یحیایی، (1394). مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم های جلدی رت، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 1005-1012. magiran.com/p1509650
S. Hesaraki, M.R. Farahpour, B. Yahyaei, (2016). Effects of Ceylon cinnamon ethanolic extract and flaxseed oil on cutaneous wounds healing in rat, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 1005-1012. magiran.com/p1509650
سعید حصارکی، محمدرضا فرهپور، بهروز یحیایی، مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم های جلدی رت. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 1005-1012. magiran.com/p1509650
S. Hesaraki, M.R. Farahpour, B. Yahyaei, Effects of Ceylon cinnamon ethanolic extract and flaxseed oil on cutaneous wounds healing in rat, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 1005-1012. magiran.com/p1509650
سعید حصارکی، محمدرضا فرهپور، بهروز یحیایی، "مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم های جلدی رت"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 1005-1012. magiran.com/p1509650
S. Hesaraki, M.R. Farahpour, B. Yahyaei, "Effects of Ceylon cinnamon ethanolic extract and flaxseed oil on cutaneous wounds healing in rat", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 1005-1012. magiran.com/p1509650
سعید حصارکی، محمدرضا فرهپور، بهروز یحیایی، (1394). 'مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم های جلدی رت'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.1005-1012. magiran.com/p1509650
S. Hesaraki, M.R. Farahpour, B. Yahyaei, (2016). 'Effects of Ceylon cinnamon ethanolic extract and flaxseed oil on cutaneous wounds healing in rat', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.1005-1012. magiran.com/p1509650
سعید حصارکی؛ محمدرضا فرهپور؛ بهروز یحیایی. "مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم های جلدی رت". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 1005-1012. magiran.com/p1509650
S. Hesaraki; M.R. Farahpour; B. Yahyaei. "Effects of Ceylon cinnamon ethanolic extract and flaxseed oil on cutaneous wounds healing in rat", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 1005-1012. magiran.com/p1509650
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال