ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاروق سلیمانی، علیرضا پیرزاد، (1394). تاثیر قارچ های میکوریزا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 1013-1023. magiran.com/p1509651
F. Soleymani, A.R. Pirzad, (2016). The effect of mycorrhizal fungi on the oxidant enzymes activity in the medicinal herb, hyssop, under water deficit conditions, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 1013-1023. magiran.com/p1509651
فاروق سلیمانی، علیرضا پیرزاد، تاثیر قارچ های میکوریزا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 1013-1023. magiran.com/p1509651
F. Soleymani, A.R. Pirzad, The effect of mycorrhizal fungi on the oxidant enzymes activity in the medicinal herb, hyssop, under water deficit conditions, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 1013-1023. magiran.com/p1509651
فاروق سلیمانی، علیرضا پیرزاد، "تاثیر قارچ های میکوریزا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 1013-1023. magiran.com/p1509651
F. Soleymani, A.R. Pirzad, "The effect of mycorrhizal fungi on the oxidant enzymes activity in the medicinal herb, hyssop, under water deficit conditions", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 1013-1023. magiran.com/p1509651
فاروق سلیمانی، علیرضا پیرزاد، (1394). 'تاثیر قارچ های میکوریزا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.1013-1023. magiran.com/p1509651
F. Soleymani, A.R. Pirzad, (2016). 'The effect of mycorrhizal fungi on the oxidant enzymes activity in the medicinal herb, hyssop, under water deficit conditions', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.1013-1023. magiran.com/p1509651
فاروق سلیمانی؛ علیرضا پیرزاد. "تاثیر قارچ های میکوریزا بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 1013-1023. magiran.com/p1509651
F. Soleymani; A.R. Pirzad. "The effect of mycorrhizal fungi on the oxidant enzymes activity in the medicinal herb, hyssop, under water deficit conditions", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 1013-1023. magiran.com/p1509651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال