ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا صداقتی، محمد کافی، شهرام رضوان بیدختی، شیوا اکبری، (1394). اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 1024-1034. magiran.com/p1509652
M. Kafi, Sh. Rezvan Bidokhti, Sh. Akbari, (2016). Effects of planting date and density on yield and yield components and allicin content of two garlic (Allium sativum L.) ecotypes, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 1024-1034. magiran.com/p1509652
عبدالرضا صداقتی، محمد کافی، شهرام رضوان بیدختی، شیوا اکبری، اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 1024-1034. magiran.com/p1509652
M. Kafi, Sh. Rezvan Bidokhti, Sh. Akbari, Effects of planting date and density on yield and yield components and allicin content of two garlic (Allium sativum L.) ecotypes, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 1024-1034. magiran.com/p1509652
عبدالرضا صداقتی، محمد کافی، شهرام رضوان بیدختی، شیوا اکبری، "اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 1024-1034. magiran.com/p1509652
M. Kafi, Sh. Rezvan Bidokhti, Sh. Akbari, "Effects of planting date and density on yield and yield components and allicin content of two garlic (Allium sativum L.) ecotypes", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 1024-1034. magiran.com/p1509652
عبدالرضا صداقتی، محمد کافی، شهرام رضوان بیدختی، شیوا اکبری، (1394). 'اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.1024-1034. magiran.com/p1509652
M. Kafi, Sh. Rezvan Bidokhti, Sh. Akbari, (2016). 'Effects of planting date and density on yield and yield components and allicin content of two garlic (Allium sativum L.) ecotypes', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.1024-1034. magiran.com/p1509652
عبدالرضا صداقتی؛ محمد کافی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ شیوا اکبری. "اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 1024-1034. magiran.com/p1509652
M. Kafi; Sh. Rezvan Bidokhti; Sh. Akbari. "Effects of planting date and density on yield and yield components and allicin content of two garlic (Allium sativum L.) ecotypes", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 1024-1034. magiran.com/p1509652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال