ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهجت پورسینا، پریسا سلیمانی رودی، محمد صدقی، علی طیبی پور، (1394). تاثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 1035-1046. magiran.com/p1509654
B. Poursina, P. Soleimani Roudi, M. Sedghi, A. Taibipour, (2016). Effect of peppermint (Mentha piperita L.), thyme (Thymus vulgaris L.) and chicory (Chicorium intybus L.) on performance and intestine morphology of broilers, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 1035-1046. magiran.com/p1509654
بهجت پورسینا، پریسا سلیمانی رودی، محمد صدقی، علی طیبی پور، تاثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 1035-1046. magiran.com/p1509654
B. Poursina, P. Soleimani Roudi, M. Sedghi, A. Taibipour, Effect of peppermint (Mentha piperita L.), thyme (Thymus vulgaris L.) and chicory (Chicorium intybus L.) on performance and intestine morphology of broilers, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 1035-1046. magiran.com/p1509654
بهجت پورسینا، پریسا سلیمانی رودی، محمد صدقی، علی طیبی پور، "تاثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 1035-1046. magiran.com/p1509654
B. Poursina, P. Soleimani Roudi, M. Sedghi, A. Taibipour, "Effect of peppermint (Mentha piperita L.), thyme (Thymus vulgaris L.) and chicory (Chicorium intybus L.) on performance and intestine morphology of broilers", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 1035-1046. magiran.com/p1509654
بهجت پورسینا، پریسا سلیمانی رودی، محمد صدقی، علی طیبی پور، (1394). 'تاثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.1035-1046. magiran.com/p1509654
B. Poursina, P. Soleimani Roudi, M. Sedghi, A. Taibipour, (2016). 'Effect of peppermint (Mentha piperita L.), thyme (Thymus vulgaris L.) and chicory (Chicorium intybus L.) on performance and intestine morphology of broilers', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.1035-1046. magiran.com/p1509654
بهجت پورسینا؛ پریسا سلیمانی رودی؛ محمد صدقی؛ علی طیبی پور. "تاثیر پودر نعناع (Mentha piperita L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و کاسنی (Chicorium intybus L.) بر عملکرد و بافت شناسی روده جوجه های گوشتی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 1035-1046. magiran.com/p1509654
B. Poursina; P. Soleimani Roudi; M. Sedghi; A. Taibipour. "Effect of peppermint (Mentha piperita L.), thyme (Thymus vulgaris L.) and chicory (Chicorium intybus L.) on performance and intestine morphology of broilers", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 1035-1046. magiran.com/p1509654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال