ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غزاله رمضان، بهلول عباس زاده، (1394). اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم های مختلف، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 1071-1085. magiran.com/p1509657
Gh. Ramezan, B. Abbaszadeh, (2016). The effect of drought stress on yield, content and percentage of essential oil of Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi under different plant density, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 1071-1085. magiran.com/p1509657
غزاله رمضان، بهلول عباس زاده، اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم های مختلف. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 1071-1085. magiran.com/p1509657
Gh. Ramezan, B. Abbaszadeh, The effect of drought stress on yield, content and percentage of essential oil of Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi under different plant density, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 1071-1085. magiran.com/p1509657
غزاله رمضان، بهلول عباس زاده، "اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم های مختلف"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 1071-1085. magiran.com/p1509657
Gh. Ramezan, B. Abbaszadeh, "The effect of drought stress on yield, content and percentage of essential oil of Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi under different plant density", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 1071-1085. magiran.com/p1509657
غزاله رمضان، بهلول عباس زاده، (1394). 'اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم های مختلف'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.1071-1085. magiran.com/p1509657
Gh. Ramezan, B. Abbaszadeh, (2016). 'The effect of drought stress on yield, content and percentage of essential oil of Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi under different plant density', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.1071-1085. magiran.com/p1509657
غزاله رمضان؛ بهلول عباس زاده. "اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم های مختلف". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 1071-1085. magiran.com/p1509657
Gh. Ramezan; B. Abbaszadeh. "The effect of drought stress on yield, content and percentage of essential oil of Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi under different plant density", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 1071-1085. magiran.com/p1509657
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال