ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسن حجازیان، فاطمه صفری، محمد بامری، (1394). اثر هم افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، 1103-1196. magiran.com/p1509661
S.H. Hejazian, F. Safari, M. Bameri, (2016). The inhibitory synergistic effects of verapamil and Satureja hortensis essential oil on cholinergic contraction of rat ileum, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), 1103-1196. magiran.com/p1509661
سید حسن حجازیان، فاطمه صفری، محمد بامری، اثر هم افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(6): 1103-1196. magiran.com/p1509661
S.H. Hejazian, F. Safari, M. Bameri, The inhibitory synergistic effects of verapamil and Satureja hortensis essential oil on cholinergic contraction of rat ileum, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2016; 31(6): 1103-1196. magiran.com/p1509661
سید حسن حجازیان، فاطمه صفری، محمد بامری، "اثر هم افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 6 (1394): 1103-1196. magiran.com/p1509661
S.H. Hejazian, F. Safari, M. Bameri, "The inhibitory synergistic effects of verapamil and Satureja hortensis essential oil on cholinergic contraction of rat ileum", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.6 (2016): 1103-1196. magiran.com/p1509661
سید حسن حجازیان، فاطمه صفری، محمد بامری، (1394). 'اثر هم افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(6)، صص.1103-1196. magiran.com/p1509661
S.H. Hejazian, F. Safari, M. Bameri, (2016). 'The inhibitory synergistic effects of verapamil and Satureja hortensis essential oil on cholinergic contraction of rat ileum', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(6), pp.1103-1196. magiran.com/p1509661
سید حسن حجازیان؛ فاطمه صفری؛ محمد بامری. "اثر هم افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،6 ، 1394، 1103-1196. magiran.com/p1509661
S.H. Hejazian; F. Safari; M. Bameri. "The inhibitory synergistic effects of verapamil and Satureja hortensis essential oil on cholinergic contraction of rat ileum", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 6, 2016, 1103-1196. magiran.com/p1509661
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال