ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد نیکبخت، اصغر مشبکی، سید حمیدخداداد حسینی، (1394). بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(26)، 985-1004. magiran.com/p1509790
Mohammad Javad Nikbakht, Asghar Moshabaki, Hamid Khodadad Hosseini, (2016). Exploring The Effects Of Buyer Impulsivity Factors And In-Store Environment Factors On Impulse Buying In Chain Stores, Quarterly Journal of Business Management, 7(26), 985-1004. magiran.com/p1509790
محمد جواد نیکبخت، اصغر مشبکی، سید حمیدخداداد حسینی، بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1394؛ 7(26): 985-1004. magiran.com/p1509790
Mohammad Javad Nikbakht, Asghar Moshabaki, Hamid Khodadad Hosseini, Exploring The Effects Of Buyer Impulsivity Factors And In-Store Environment Factors On Impulse Buying In Chain Stores, Quarterly Journal of Business Management, 2016; 7(26): 985-1004. magiran.com/p1509790
محمد جواد نیکبخت، اصغر مشبکی، سید حمیدخداداد حسینی، "بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای"، فصلنامه مدیریت بازرگانی 7، شماره 26 (1394): 985-1004. magiran.com/p1509790
Mohammad Javad Nikbakht, Asghar Moshabaki, Hamid Khodadad Hosseini, "Exploring The Effects Of Buyer Impulsivity Factors And In-Store Environment Factors On Impulse Buying In Chain Stores", Quarterly Journal of Business Management 7, no.26 (2016): 985-1004. magiran.com/p1509790
محمد جواد نیکبخت، اصغر مشبکی، سید حمیدخداداد حسینی، (1394). 'بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای'، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(26)، صص.985-1004. magiran.com/p1509790
Mohammad Javad Nikbakht, Asghar Moshabaki, Hamid Khodadad Hosseini, (2016). 'Exploring The Effects Of Buyer Impulsivity Factors And In-Store Environment Factors On Impulse Buying In Chain Stores', Quarterly Journal of Business Management, 7(26), pp.985-1004. magiran.com/p1509790
محمد جواد نیکبخت؛ اصغر مشبکی؛ سید حمیدخداداد حسینی. "بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای". فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7 ،26 ، 1394، 985-1004. magiran.com/p1509790
Mohammad Javad Nikbakht; Asghar Moshabaki; Hamid Khodadad Hosseini. "Exploring The Effects Of Buyer Impulsivity Factors And In-Store Environment Factors On Impulse Buying In Chain Stores", Quarterly Journal of Business Management, 7, 26, 2016, 985-1004. magiran.com/p1509790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال