ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن نظری، مهدی اشکانی، بابک هزاوه حصار مسکن، (1394). تاثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت)، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(26)، 967-984. magiran.com/p1509791
Mohsen Nazari, Mahdi Ashkani, Babak Hazaveh Hesar Maskan, (2016). The Impact of Perceived Price Fairness on Loyalty, Willingness to Pay, Complain and Revenge Intention of Customers (Case Study: Internet Services Industry), Quarterly Journal of Business Management, 7(26), 967-984. magiran.com/p1509791
محسن نظری، مهدی اشکانی، بابک هزاوه حصار مسکن، تاثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت). فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1394؛ 7(26): 967-984. magiran.com/p1509791
Mohsen Nazari, Mahdi Ashkani, Babak Hazaveh Hesar Maskan, The Impact of Perceived Price Fairness on Loyalty, Willingness to Pay, Complain and Revenge Intention of Customers (Case Study: Internet Services Industry), Quarterly Journal of Business Management, 2016; 7(26): 967-984. magiran.com/p1509791
محسن نظری، مهدی اشکانی، بابک هزاوه حصار مسکن، "تاثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت)"، فصلنامه مدیریت بازرگانی 7، شماره 26 (1394): 967-984. magiran.com/p1509791
Mohsen Nazari, Mahdi Ashkani, Babak Hazaveh Hesar Maskan, "The Impact of Perceived Price Fairness on Loyalty, Willingness to Pay, Complain and Revenge Intention of Customers (Case Study: Internet Services Industry)", Quarterly Journal of Business Management 7, no.26 (2016): 967-984. magiran.com/p1509791
محسن نظری، مهدی اشکانی، بابک هزاوه حصار مسکن، (1394). 'تاثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت)'، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(26)، صص.967-984. magiran.com/p1509791
Mohsen Nazari, Mahdi Ashkani, Babak Hazaveh Hesar Maskan, (2016). 'The Impact of Perceived Price Fairness on Loyalty, Willingness to Pay, Complain and Revenge Intention of Customers (Case Study: Internet Services Industry)', Quarterly Journal of Business Management, 7(26), pp.967-984. magiran.com/p1509791
محسن نظری؛ مهدی اشکانی؛ بابک هزاوه حصار مسکن. "تاثیر انصاف قیمتی ادراک شده بر وفاداری، تمایل به پرداخت و رفتارهای شکایتی و تلافی جویانه مشتریان (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت)". فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7 ،26 ، 1394، 967-984. magiran.com/p1509791
Mohsen Nazari; Mahdi Ashkani; Babak Hazaveh Hesar Maskan. "The Impact of Perceived Price Fairness on Loyalty, Willingness to Pay, Complain and Revenge Intention of Customers (Case Study: Internet Services Industry)", Quarterly Journal of Business Management, 7, 26, 2016, 967-984. magiran.com/p1509791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال