ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر مانیان، محمدحسین رونقی، (1394). ارائه چارچوب جامع پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(26)، 901-920. magiran.com/p1509794
Amir Manian, Mohammad Hossein Ronaghi, (2016). A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method, Quarterly Journal of Business Management, 7(26), 901-920. magiran.com/p1509794
امیر مانیان، محمدحسین رونقی، ارائه چارچوب جامع پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1394؛ 7(26): 901-920. magiran.com/p1509794
Amir Manian, Mohammad Hossein Ronaghi, A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method, Quarterly Journal of Business Management, 2016; 7(26): 901-920. magiran.com/p1509794
امیر مانیان، محمدحسین رونقی، "ارائه چارچوب جامع پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب"، فصلنامه مدیریت بازرگانی 7، شماره 26 (1394): 901-920. magiran.com/p1509794
Amir Manian, Mohammad Hossein Ronaghi, "A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method", Quarterly Journal of Business Management 7, no.26 (2016): 901-920. magiran.com/p1509794
امیر مانیان، محمدحسین رونقی، (1394). 'ارائه چارچوب جامع پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب'، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(26)، صص.901-920. magiran.com/p1509794
Amir Manian, Mohammad Hossein Ronaghi, (2016). 'A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method', Quarterly Journal of Business Management, 7(26), pp.901-920. magiran.com/p1509794
امیر مانیان؛ محمدحسین رونقی. "ارائه چارچوب جامع پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب". فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7 ،26 ، 1394، 901-920. magiran.com/p1509794
Amir Manian; Mohammad Hossein Ronaghi. "A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method", Quarterly Journal of Business Management, 7, 26, 2016, 901-920. magiran.com/p1509794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال