ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی ابراهیم پور ازبری، محسن اکبری، فاطمه رفیعی رشت آبادی، (1394). نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(26)، 783-804. magiran.com/p1509804
Mostafa Ebrahimpour Azbari, Mohsen Akbari, Fatemeh Rafiei Rasht Abadi, (2016). The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty, Quarterly Journal of Business Management, 7(26), 783-804. magiran.com/p1509804
مصطفی ابراهیم پور ازبری، محسن اکبری، فاطمه رفیعی رشت آبادی، نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 1394؛ 7(26): 783-804. magiran.com/p1509804
Mostafa Ebrahimpour Azbari, Mohsen Akbari, Fatemeh Rafiei Rasht Abadi, The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty, Quarterly Journal of Business Management, 2016; 7(26): 783-804. magiran.com/p1509804
مصطفی ابراهیم پور ازبری، محسن اکبری، فاطمه رفیعی رشت آبادی، "نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند"، فصلنامه مدیریت بازرگانی 7، شماره 26 (1394): 783-804. magiran.com/p1509804
Mostafa Ebrahimpour Azbari, Mohsen Akbari, Fatemeh Rafiei Rasht Abadi, "The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty", Quarterly Journal of Business Management 7, no.26 (2016): 783-804. magiran.com/p1509804
مصطفی ابراهیم پور ازبری، محسن اکبری، فاطمه رفیعی رشت آبادی، (1394). 'نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند'، فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7(26)، صص.783-804. magiran.com/p1509804
Mostafa Ebrahimpour Azbari, Mohsen Akbari, Fatemeh Rafiei Rasht Abadi, (2016). 'The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty', Quarterly Journal of Business Management, 7(26), pp.783-804. magiran.com/p1509804
مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ فاطمه رفیعی رشت آبادی. "نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند". فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7 ،26 ، 1394، 783-804. magiran.com/p1509804
Mostafa Ebrahimpour Azbari; Mohsen Akbari; Fatemeh Rafiei Rasht Abadi. "The effect of experiential marketing on brand commitment with the mediating role of trust and loyalty", Quarterly Journal of Business Management, 7, 26, 2016, 783-804. magiran.com/p1509804
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال