ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین لسان ، علیرضا دارنهال، محمد رهبر، فرناز حاجی فتاحی، (1395). بررسی رابطه استعمال سیگار با تعداد کلنی های قارچ کاندیدای بزاق، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 13(1)، 20-24. magiran.com/p1510149
Dr S. Lesan , Dr Al Darnahal, Dr M. Rahbar, Dr F. Hajifattahi, (2016). Evaluation of relation between cigarette smoking and colony count of salivary candida, Journal of Research in Dental Sciences, 13(1), 20-24. magiran.com/p1510149
سیمین لسان ، علیرضا دارنهال، محمد رهبر، فرناز حاجی فتاحی، بررسی رابطه استعمال سیگار با تعداد کلنی های قارچ کاندیدای بزاق. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1395؛ 13(1): 20-24. magiran.com/p1510149
Dr S. Lesan , Dr Al Darnahal, Dr M. Rahbar, Dr F. Hajifattahi, Evaluation of relation between cigarette smoking and colony count of salivary candida, Journal of Research in Dental Sciences, 2016; 13(1): 20-24. magiran.com/p1510149
سیمین لسان ، علیرضا دارنهال، محمد رهبر، فرناز حاجی فتاحی، "بررسی رابطه استعمال سیگار با تعداد کلنی های قارچ کاندیدای بزاق"، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی 13، شماره 1 (1395): 20-24. magiran.com/p1510149
Dr S. Lesan , Dr Al Darnahal, Dr M. Rahbar, Dr F. Hajifattahi, "Evaluation of relation between cigarette smoking and colony count of salivary candida", Journal of Research in Dental Sciences 13, no.1 (2016): 20-24. magiran.com/p1510149
سیمین لسان ، علیرضا دارنهال، محمد رهبر، فرناز حاجی فتاحی، (1395). 'بررسی رابطه استعمال سیگار با تعداد کلنی های قارچ کاندیدای بزاق'، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 13(1)، صص.20-24. magiran.com/p1510149
Dr S. Lesan , Dr Al Darnahal, Dr M. Rahbar, Dr F. Hajifattahi, (2016). 'Evaluation of relation between cigarette smoking and colony count of salivary candida', Journal of Research in Dental Sciences, 13(1), pp.20-24. magiran.com/p1510149
سیمین لسان ؛ علیرضا دارنهال؛ محمد رهبر؛ فرناز حاجی فتاحی. "بررسی رابطه استعمال سیگار با تعداد کلنی های قارچ کاندیدای بزاق". مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 13 ،1 ، 1395، 20-24. magiran.com/p1510149
Dr S. Lesan ; Dr Al Darnahal; Dr M. Rahbar; Dr F. Hajifattahi. "Evaluation of relation between cigarette smoking and colony count of salivary candida", Journal of Research in Dental Sciences, 13, 1, 2016, 20-24. magiran.com/p1510149
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال