ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهانگیر کرمی، سمیه زالی پور ، سهیلا رحمانی، مریم ضابط، (1394). اثربخشی وب درمانی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(12)، 1016-1021. magiran.com/p1510152
Dr Jahangir Karami, Somayeh Zalipour , Soheyla Rahmani, Maryam Zabet, (2016). The effect of webotherapy on premenstrual syndrome, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(12), 1016-1021. magiran.com/p1510152
جهانگیر کرمی، سمیه زالی پور ، سهیلا رحمانی، مریم ضابط، اثربخشی وب درمانی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1394؛ 13(12): 1016-1021. magiran.com/p1510152
Dr Jahangir Karami, Somayeh Zalipour , Soheyla Rahmani, Maryam Zabet, The effect of webotherapy on premenstrual syndrome, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2016; 13(12): 1016-1021. magiran.com/p1510152
جهانگیر کرمی، سمیه زالی پور ، سهیلا رحمانی، مریم ضابط، "اثربخشی وب درمانی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13، شماره 12 (1394): 1016-1021. magiran.com/p1510152
Dr Jahangir Karami, Somayeh Zalipour , Soheyla Rahmani, Maryam Zabet, "The effect of webotherapy on premenstrual syndrome", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 13, no.12 (2016): 1016-1021. magiran.com/p1510152
جهانگیر کرمی، سمیه زالی پور ، سهیلا رحمانی، مریم ضابط، (1394). 'اثربخشی وب درمانی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(12)، صص.1016-1021. magiran.com/p1510152
Dr Jahangir Karami, Somayeh Zalipour , Soheyla Rahmani, Maryam Zabet, (2016). 'The effect of webotherapy on premenstrual syndrome', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(12), pp.1016-1021. magiran.com/p1510152
جهانگیر کرمی؛ سمیه زالی پور ؛ سهیلا رحمانی؛ مریم ضابط. "اثربخشی وب درمانی بر علایم سندرم پیش از قاعدگی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13 ،12 ، 1394، 1016-1021. magiran.com/p1510152
Dr Jahangir Karami; Somayeh Zalipour ; Soheyla Rahmani; Maryam Zabet. "The effect of webotherapy on premenstrual syndrome", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13, 12, 2016, 1016-1021. magiran.com/p1510152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال