ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکرگزار رضا احمدی، زینب خوش نما، مریم حبیبی، بابک بخشایش، (1394). گزارش یک مورد درمان با الکتروشوک در بیمار مبتلا به دمانس فرونتوتمپورال و سندرم کوتارد، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 37(6)، 56. magiran.com/p1510180
Somayeh Shokrgozar, Reza Ahmadi, Zeinab Khoshnama, Maryam Habibi, Babak Bakhshayesh, (2016). Electroconvulsive Therapy for Frontotemporal Dementia and Cotard's Syndrome, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 37(6), 56. magiran.com/p1510180
شکرگزار رضا احمدی، زینب خوش نما، مریم حبیبی، بابک بخشایش، گزارش یک مورد درمان با الکتروشوک در بیمار مبتلا به دمانس فرونتوتمپورال و سندرم کوتارد. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1394؛ 37(6): 56. magiran.com/p1510180
Somayeh Shokrgozar, Reza Ahmadi, Zeinab Khoshnama, Maryam Habibi, Babak Bakhshayesh, Electroconvulsive Therapy for Frontotemporal Dementia and Cotard's Syndrome, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2016; 37(6): 56. magiran.com/p1510180
شکرگزار رضا احمدی، زینب خوش نما، مریم حبیبی، بابک بخشایش، "گزارش یک مورد درمان با الکتروشوک در بیمار مبتلا به دمانس فرونتوتمپورال و سندرم کوتارد"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 37، شماره 6 (1394): 56. magiran.com/p1510180
Somayeh Shokrgozar, Reza Ahmadi, Zeinab Khoshnama, Maryam Habibi, Babak Bakhshayesh, "Electroconvulsive Therapy for Frontotemporal Dementia and Cotard's Syndrome", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 37, no.6 (2016): 56. magiran.com/p1510180
شکرگزار رضا احمدی، زینب خوش نما، مریم حبیبی، بابک بخشایش، (1394). 'گزارش یک مورد درمان با الکتروشوک در بیمار مبتلا به دمانس فرونتوتمپورال و سندرم کوتارد'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 37(6)، صص.56. magiran.com/p1510180
Somayeh Shokrgozar, Reza Ahmadi, Zeinab Khoshnama, Maryam Habibi, Babak Bakhshayesh, (2016). 'Electroconvulsive Therapy for Frontotemporal Dementia and Cotard's Syndrome', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 37(6), pp.56. magiran.com/p1510180
شکرگزار رضا احمدی؛ زینب خوش نما؛ مریم حبیبی؛ بابک بخشایش. "گزارش یک مورد درمان با الکتروشوک در بیمار مبتلا به دمانس فرونتوتمپورال و سندرم کوتارد". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 37 ،6 ، 1394، 56. magiran.com/p1510180
Somayeh Shokrgozar; Reza Ahmadi; Zeinab Khoshnama; Maryam Habibi; Babak Bakhshayesh. "Electroconvulsive Therapy for Frontotemporal Dementia and Cotard's Syndrome", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 37, 6, 2016, 56. magiran.com/p1510180
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال