ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی کریمی، سعید علی آبادی، (1395). عیب یابی خودکار کمپرسور سه باله ای با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، 27(1)، 19-34. magiran.com/p1510455
Mahdi Karimi, Saeid Aliabadi, (2016). Automated Fault Detection of Tri-Lobe Compressor Using Wavelet Transformation and Support Vector Machine, Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics, 27(1), 19-34. magiran.com/p1510455
مهدی کریمی، سعید علی آبادی، عیب یابی خودکار کمپرسور سه باله ای با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان. نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، 1395؛ 27(1): 19-34. magiran.com/p1510455
Mahdi Karimi, Saeid Aliabadi, Automated Fault Detection of Tri-Lobe Compressor Using Wavelet Transformation and Support Vector Machine, Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics, 2016; 27(1): 19-34. magiran.com/p1510455
مهدی کریمی، سعید علی آبادی، "عیب یابی خودکار کمپرسور سه باله ای با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان"، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک 27، شماره 1 (1395): 19-34. magiran.com/p1510455
Mahdi Karimi, Saeid Aliabadi, "Automated Fault Detection of Tri-Lobe Compressor Using Wavelet Transformation and Support Vector Machine", Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics 27, no.1 (2016): 19-34. magiran.com/p1510455
مهدی کریمی، سعید علی آبادی، (1395). 'عیب یابی خودکار کمپرسور سه باله ای با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان'، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، 27(1)، صص.19-34. magiran.com/p1510455
Mahdi Karimi, Saeid Aliabadi, (2016). 'Automated Fault Detection of Tri-Lobe Compressor Using Wavelet Transformation and Support Vector Machine', Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics, 27(1), pp.19-34. magiran.com/p1510455
مهدی کریمی؛ سعید علی آبادی. "عیب یابی خودکار کمپرسور سه باله ای با استفاده از تبدیل موجک و ماشین بردار پشتیبان". نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، 27 ،1 ، 1395، 19-34. magiran.com/p1510455
Mahdi Karimi; Saeid Aliabadi. "Automated Fault Detection of Tri-Lobe Compressor Using Wavelet Transformation and Support Vector Machine", Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics, 27, 1, 2016, 19-34. magiran.com/p1510455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال