ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین گودرزی، علی هاشمی ، فاطمه فلاح، مریم نوری، سرور عرفانی منش، ندا یوسفی، محسن حیدری، سعید خوشنود، حمیدرضا حوری، (1395). بررسی وجود ژن های blaNDM، blaGIM، blaAIM، blaDIM و blaVIM در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 9(4)، 32-39. magiran.com/p1510688
Hossein Goudarzi, Ali Hashemi , Fallah Fatemeh, Maryam Noori, Soroor Erfanimanesh, Neda Yosefi, Mohsen Heidary, Saeed Khoshnood, Hamid Reza Houri, (2016). Detection of blaDIM, blaAIM, blaGIM, blaNDM and blaVIM Genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitalized patients in Tehran hospitals, Iran, Iranian Journal of Medical Microbiology, 9(4), 32-39. magiran.com/p1510688
حسین گودرزی، علی هاشمی ، فاطمه فلاح، مریم نوری، سرور عرفانی منش، ندا یوسفی، محسن حیدری، سعید خوشنود، حمیدرضا حوری، بررسی وجود ژن های blaNDM، blaGIM، blaAIM، blaDIM و blaVIM در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1395؛ 9(4): 32-39. magiran.com/p1510688
Hossein Goudarzi, Ali Hashemi , Fallah Fatemeh, Maryam Noori, Soroor Erfanimanesh, Neda Yosefi, Mohsen Heidary, Saeed Khoshnood, Hamid Reza Houri, Detection of blaDIM, blaAIM, blaGIM, blaNDM and blaVIM Genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitalized patients in Tehran hospitals, Iran, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2016; 9(4): 32-39. magiran.com/p1510688
حسین گودرزی، علی هاشمی ، فاطمه فلاح، مریم نوری، سرور عرفانی منش، ندا یوسفی، محسن حیدری، سعید خوشنود، حمیدرضا حوری، "بررسی وجود ژن های blaNDM، blaGIM، blaAIM، blaDIM و blaVIM در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 9، شماره 4 (1395): 32-39. magiran.com/p1510688
Hossein Goudarzi, Ali Hashemi , Fallah Fatemeh, Maryam Noori, Soroor Erfanimanesh, Neda Yosefi, Mohsen Heidary, Saeed Khoshnood, Hamid Reza Houri, "Detection of blaDIM, blaAIM, blaGIM, blaNDM and blaVIM Genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitalized patients in Tehran hospitals, Iran", Iranian Journal of Medical Microbiology 9, no.4 (2016): 32-39. magiran.com/p1510688
حسین گودرزی، علی هاشمی ، فاطمه فلاح، مریم نوری، سرور عرفانی منش، ندا یوسفی، محسن حیدری، سعید خوشنود، حمیدرضا حوری، (1395). 'بررسی وجود ژن های blaNDM، blaGIM، blaAIM، blaDIM و blaVIM در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 9(4)، صص.32-39. magiran.com/p1510688
Hossein Goudarzi, Ali Hashemi , Fallah Fatemeh, Maryam Noori, Soroor Erfanimanesh, Neda Yosefi, Mohsen Heidary, Saeed Khoshnood, Hamid Reza Houri, (2016). 'Detection of blaDIM, blaAIM, blaGIM, blaNDM and blaVIM Genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitalized patients in Tehran hospitals, Iran', Iranian Journal of Medical Microbiology, 9(4), pp.32-39. magiran.com/p1510688
حسین گودرزی؛ علی هاشمی ؛ فاطمه فلاح؛ مریم نوری؛ سرور عرفانی منش؛ ندا یوسفی؛ محسن حیدری؛ سعید خوشنود؛ حمیدرضا حوری. "بررسی وجود ژن های blaNDM، blaGIM، blaAIM، blaDIM و blaVIM در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان های شهر تهران". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 9 ،4 ، 1395، 32-39. magiran.com/p1510688
Hossein Goudarzi; Ali Hashemi ; Fallah Fatemeh; Maryam Noori; Soroor Erfanimanesh; Neda Yosefi; Mohsen Heidary; Saeed Khoshnood; Hamid Reza Houri. "Detection of blaDIM, blaAIM, blaGIM, blaNDM and blaVIM Genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from hospitalized patients in Tehran hospitals, Iran", Iranian Journal of Medical Microbiology, 9, 4, 2016, 32-39. magiran.com/p1510688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال