ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید اسدالله اطهری، مهدی پیروزفر، (1395). وضعیت مطالعات ترکیه شناسی در دانشگاه های ایران؛ مطالعه موردی: دانشگاه های امام صادق(ع)، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، مجله دانش سیاسی، 11(2)، 5-52. magiran.com/p1510896
Sayyed Asadollah Athari, Mahdi Piroozfar, (2016). The Situation of Turkish Studies I.R. Iran, Political Knowlwdge, 11(2), 5-52. magiran.com/p1510896
سید اسدالله اطهری، مهدی پیروزفر، وضعیت مطالعات ترکیه شناسی در دانشگاه های ایران؛ مطالعه موردی: دانشگاه های امام صادق(ع)، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی. مجله دانش سیاسی، 1395؛ 11(2): 5-52. magiran.com/p1510896
Sayyed Asadollah Athari, Mahdi Piroozfar, The Situation of Turkish Studies I.R. Iran, Political Knowlwdge, 2016; 11(2): 5-52. magiran.com/p1510896
سید اسدالله اطهری، مهدی پیروزفر، "وضعیت مطالعات ترکیه شناسی در دانشگاه های ایران؛ مطالعه موردی: دانشگاه های امام صادق(ع)، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی"، مجله دانش سیاسی 11، شماره 2 (1395): 5-52. magiran.com/p1510896
Sayyed Asadollah Athari, Mahdi Piroozfar, "The Situation of Turkish Studies I.R. Iran", Political Knowlwdge 11, no.2 (2016): 5-52. magiran.com/p1510896
سید اسدالله اطهری، مهدی پیروزفر، (1395). 'وضعیت مطالعات ترکیه شناسی در دانشگاه های ایران؛ مطالعه موردی: دانشگاه های امام صادق(ع)، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی'، مجله دانش سیاسی، 11(2)، صص.5-52. magiran.com/p1510896
Sayyed Asadollah Athari, Mahdi Piroozfar, (2016). 'The Situation of Turkish Studies I.R. Iran', Political Knowlwdge, 11(2), pp.5-52. magiran.com/p1510896
سید اسدالله اطهری؛ مهدی پیروزفر. "وضعیت مطالعات ترکیه شناسی در دانشگاه های ایران؛ مطالعه موردی: دانشگاه های امام صادق(ع)، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی". مجله دانش سیاسی، 11 ،2 ، 1395، 5-52. magiran.com/p1510896
Sayyed Asadollah Athari; Mahdi Piroozfar. "The Situation of Turkish Studies I.R. Iran", Political Knowlwdge, 11, 2, 2016, 5-52. magiran.com/p1510896
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال