ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه حمزوی زرقانی، فضل الله غفرانی پور، پریسا امیری، عطیه آموزگار، پانته آناظری، مهدی هدایتی، پروین میرمیران، فریدون عزیزی، (1395). آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص دریافت ید و ارتباط آن با وضعیت ید مصرفی در دوران بارداری، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 17(6)، 469-476. magiran.com/p1511533
Najmeh Hamzavi Zarghani, Dr Fazlollah Ghofranipour, Dr Parisa Amiri, Atieh Amouzegar, Dr Pantea Nazeri, Dr Mehdi Hedayati, Dr Parvin Mirmiran, Dr Fereidoun Azizi, (2016). Iodine Intake Knowledge, Attitude and Practice in Pregnant Women and its Relation to Iodine Status During Pregnancy, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17(6), 469-476. magiran.com/p1511533
نجمه حمزوی زرقانی، فضل الله غفرانی پور، پریسا امیری، عطیه آموزگار، پانته آناظری، مهدی هدایتی، پروین میرمیران، فریدون عزیزی، آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص دریافت ید و ارتباط آن با وضعیت ید مصرفی در دوران بارداری. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1395؛ 17(6): 469-476. magiran.com/p1511533
Najmeh Hamzavi Zarghani, Dr Fazlollah Ghofranipour, Dr Parisa Amiri, Atieh Amouzegar, Dr Pantea Nazeri, Dr Mehdi Hedayati, Dr Parvin Mirmiran, Dr Fereidoun Azizi, Iodine Intake Knowledge, Attitude and Practice in Pregnant Women and its Relation to Iodine Status During Pregnancy, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2016; 17(6): 469-476. magiran.com/p1511533
نجمه حمزوی زرقانی، فضل الله غفرانی پور، پریسا امیری، عطیه آموزگار، پانته آناظری، مهدی هدایتی، پروین میرمیران، فریدون عزیزی، "آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص دریافت ید و ارتباط آن با وضعیت ید مصرفی در دوران بارداری"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 17، شماره 6 (1395): 469-476. magiran.com/p1511533
Najmeh Hamzavi Zarghani, Dr Fazlollah Ghofranipour, Dr Parisa Amiri, Atieh Amouzegar, Dr Pantea Nazeri, Dr Mehdi Hedayati, Dr Parvin Mirmiran, Dr Fereidoun Azizi, "Iodine Intake Knowledge, Attitude and Practice in Pregnant Women and its Relation to Iodine Status During Pregnancy", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 17, no.6 (2016): 469-476. magiran.com/p1511533
نجمه حمزوی زرقانی، فضل الله غفرانی پور، پریسا امیری، عطیه آموزگار، پانته آناظری، مهدی هدایتی، پروین میرمیران، فریدون عزیزی، (1395). 'آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص دریافت ید و ارتباط آن با وضعیت ید مصرفی در دوران بارداری'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 17(6)، صص.469-476. magiran.com/p1511533
Najmeh Hamzavi Zarghani, Dr Fazlollah Ghofranipour, Dr Parisa Amiri, Atieh Amouzegar, Dr Pantea Nazeri, Dr Mehdi Hedayati, Dr Parvin Mirmiran, Dr Fereidoun Azizi, (2016). 'Iodine Intake Knowledge, Attitude and Practice in Pregnant Women and its Relation to Iodine Status During Pregnancy', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17(6), pp.469-476. magiran.com/p1511533
نجمه حمزوی زرقانی؛ فضل الله غفرانی پور؛ پریسا امیری؛ عطیه آموزگار؛ پانته آناظری؛ مهدی هدایتی؛ پروین میرمیران؛ فریدون عزیزی. "آگاهی، نگرش و عملکرد مادران باردار در خصوص دریافت ید و ارتباط آن با وضعیت ید مصرفی در دوران بارداری". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 17 ،6 ، 1395، 469-476. magiran.com/p1511533
Najmeh Hamzavi Zarghani; Dr Fazlollah Ghofranipour; Dr Parisa Amiri; Atieh Amouzegar; Dr Pantea Nazeri; Dr Mehdi Hedayati; Dr Parvin Mirmiran; Dr Fereidoun Azizi. "Iodine Intake Knowledge, Attitude and Practice in Pregnant Women and its Relation to Iodine Status During Pregnancy", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 17, 6, 2016, 469-476. magiran.com/p1511533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال