ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ملیحه عامریان، نورالسادات کریمان، پدیده جنتی، فاطمه سلمانی، (1395). نقش عوامل فردی در تصمیم گیری اولین فرزندآوری، مجله پایش، 15(2)، 143. magiran.com/p1511690
Malihe Amerian, Nourossadat Kariman, Padideh Janati, Fatemeh Salmani, (2016). The role of individual factors in decision making for the first childbearing, Payesh, 15(2), 143. magiran.com/p1511690
ملیحه عامریان، نورالسادات کریمان، پدیده جنتی، فاطمه سلمانی، نقش عوامل فردی در تصمیم گیری اولین فرزندآوری. مجله پایش، 1395؛ 15(2): 143. magiran.com/p1511690
Malihe Amerian, Nourossadat Kariman, Padideh Janati, Fatemeh Salmani, The role of individual factors in decision making for the first childbearing, Payesh, 2016; 15(2): 143. magiran.com/p1511690
ملیحه عامریان، نورالسادات کریمان، پدیده جنتی، فاطمه سلمانی، "نقش عوامل فردی در تصمیم گیری اولین فرزندآوری"، مجله پایش 15، شماره 2 (1395): 143. magiran.com/p1511690
Malihe Amerian, Nourossadat Kariman, Padideh Janati, Fatemeh Salmani, "The role of individual factors in decision making for the first childbearing", Payesh 15, no.2 (2016): 143. magiran.com/p1511690
ملیحه عامریان، نورالسادات کریمان، پدیده جنتی، فاطمه سلمانی، (1395). 'نقش عوامل فردی در تصمیم گیری اولین فرزندآوری'، مجله پایش، 15(2)، صص.143. magiran.com/p1511690
Malihe Amerian, Nourossadat Kariman, Padideh Janati, Fatemeh Salmani, (2016). 'The role of individual factors in decision making for the first childbearing', Payesh, 15(2), pp.143. magiran.com/p1511690
ملیحه عامریان؛ نورالسادات کریمان؛ پدیده جنتی؛ فاطمه سلمانی. "نقش عوامل فردی در تصمیم گیری اولین فرزندآوری". مجله پایش، 15 ،2 ، 1395، 143. magiran.com/p1511690
Malihe Amerian; Nourossadat Kariman; Padideh Janati; Fatemeh Salmani. "The role of individual factors in decision making for the first childbearing", Payesh, 15, 2, 2016, 143. magiran.com/p1511690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال