ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین سخنگوی، خلیل انصاری، داود ارادتمند اصلی، (1394). ارزیابی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens)، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 11(3)، 108. magiran.com/p1512125
S.H. Sokhngoy, Kh.Ansari, D.Eradatmand Asli, (2015). Evaluafion Of The biological effects Of Fertilizer application on yield and yield components of Dill (Anethum graveolens), Journal of Agronomy and Plant Breeding, 11(3), 108. magiran.com/p1512125
سید حسین سخنگوی، خلیل انصاری، داود ارادتمند اصلی، ارزیابی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens). فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 1394؛ 11(3): 108. magiran.com/p1512125
S.H. Sokhngoy, Kh.Ansari, D.Eradatmand Asli, Evaluafion Of The biological effects Of Fertilizer application on yield and yield components of Dill (Anethum graveolens), Journal of Agronomy and Plant Breeding, 2015; 11(3): 108. magiran.com/p1512125
سید حسین سخنگوی، خلیل انصاری، داود ارادتمند اصلی، "ارزیابی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens)"، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات 11، شماره 3 (1394): 108. magiran.com/p1512125
S.H. Sokhngoy, Kh.Ansari, D.Eradatmand Asli, "Evaluafion Of The biological effects Of Fertilizer application on yield and yield components of Dill (Anethum graveolens)", Journal of Agronomy and Plant Breeding 11, no.3 (2015): 108. magiran.com/p1512125
سید حسین سخنگوی، خلیل انصاری، داود ارادتمند اصلی، (1394). 'ارزیابی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens)'، فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 11(3)، صص.108. magiran.com/p1512125
S.H. Sokhngoy, Kh.Ansari, D.Eradatmand Asli, (2015). 'Evaluafion Of The biological effects Of Fertilizer application on yield and yield components of Dill (Anethum graveolens)', Journal of Agronomy and Plant Breeding, 11(3), pp.108. magiran.com/p1512125
سید حسین سخنگوی؛ خلیل انصاری؛ داود ارادتمند اصلی. "ارزیابی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens)". فصلنامه زراعت و اصلاح نباتات، 11 ،3 ، 1394، 108. magiran.com/p1512125
S.H. Sokhngoy; Kh.Ansari; D.Eradatmand Asli. "Evaluafion Of The biological effects Of Fertilizer application on yield and yield components of Dill (Anethum graveolens)", Journal of Agronomy and Plant Breeding, 11, 3, 2015, 108. magiran.com/p1512125
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال