ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رستمی، عبدالکریم زمانی مقدم، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، (1394). تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 9(2)، 31. magiran.com/p1512224
, (2016). Effects of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids diet on growth performance, intestinal morphology and lipogenesis in broiler chickens, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 9(2), 31. magiran.com/p1512224
علی رستمی، عبدالکریم زمانی مقدم، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی. نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 1394؛ 9(2): 31. magiran.com/p1512224
, Effects of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids diet on growth performance, intestinal morphology and lipogenesis in broiler chickens, Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 2016; 9(2): 31. magiran.com/p1512224
علی رستمی، عبدالکریم زمانی مقدم، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، "تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی"، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران 9، شماره 2 (1394): 31. magiran.com/p1512224
, "Effects of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids diet on growth performance, intestinal morphology and lipogenesis in broiler chickens", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences 9, no.2 (2016): 31. magiran.com/p1512224
علی رستمی، عبدالکریم زمانی مقدم، فریبرز خواجعلی، حسین حسن پور، (1394). 'تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی'، نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 9(2)، صص.31. magiran.com/p1512224
, (2016). 'Effects of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids diet on growth performance, intestinal morphology and lipogenesis in broiler chickens', Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 9(2), pp.31. magiran.com/p1512224
علی رستمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور. "تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-3 به امگا-6 بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی". نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 9 ،2 ، 1394، 31. magiran.com/p1512224
. "Effects of n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids diet on growth performance, intestinal morphology and lipogenesis in broiler chickens", Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 9, 2, 2016, 31. magiran.com/p1512224
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال