ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشید یوسفی مقدم، محسن علامه، سیدمحمود حسینی نژاد و لیدا بخشنده، (1395). بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله ها) و استراکدا، فصلنامه علوم زمین، 25(98)، 117. magiran.com/p1512373
F. Yousefi Moghadam, M. Allameh, S. M. Hosseininezhad, L. Bakhshandeh, (2016). Recognition of Paleoenvironment of the Ab-deraz Formation in Sanganeh Section based on Palynoligocal Evidence (Dinoflagellate Cysts) and Ostracoda, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 25(98), 117. magiran.com/p1512373
فرشید یوسفی مقدم، محسن علامه، سیدمحمود حسینی نژاد و لیدا بخشنده، بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله ها) و استراکدا. فصلنامه علوم زمین، 1395؛ 25(98): 117. magiran.com/p1512373
F. Yousefi Moghadam, M. Allameh, S. M. Hosseininezhad, L. Bakhshandeh, Recognition of Paleoenvironment of the Ab-deraz Formation in Sanganeh Section based on Palynoligocal Evidence (Dinoflagellate Cysts) and Ostracoda, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2016; 25(98): 117. magiran.com/p1512373
فرشید یوسفی مقدم، محسن علامه، سیدمحمود حسینی نژاد و لیدا بخشنده، "بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله ها) و استراکدا"، فصلنامه علوم زمین 25، شماره 98 (1395): 117. magiran.com/p1512373
F. Yousefi Moghadam, M. Allameh, S. M. Hosseininezhad, L. Bakhshandeh, "Recognition of Paleoenvironment of the Ab-deraz Formation in Sanganeh Section based on Palynoligocal Evidence (Dinoflagellate Cysts) and Ostracoda", Geosciences Scientific Quarterly Journal 25, no.98 (2016): 117. magiran.com/p1512373
فرشید یوسفی مقدم، محسن علامه، سیدمحمود حسینی نژاد و لیدا بخشنده، (1395). 'بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله ها) و استراکدا'، فصلنامه علوم زمین، 25(98)، صص.117. magiran.com/p1512373
F. Yousefi Moghadam, M. Allameh, S. M. Hosseininezhad, L. Bakhshandeh, (2016). 'Recognition of Paleoenvironment of the Ab-deraz Formation in Sanganeh Section based on Palynoligocal Evidence (Dinoflagellate Cysts) and Ostracoda', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 25(98), pp.117. magiran.com/p1512373
فرشید یوسفی مقدم؛ محسن علامه؛ سیدمحمود حسینی نژاد و لیدا بخشنده. "بازسازی محیط دیرینه سازند آبدراز در برش سنگانه با استفاده از شواهد پالینولوژیکی (داینوفلاژله ها) و استراکدا". فصلنامه علوم زمین، 25 ،98 ، 1395، 117. magiran.com/p1512373
F. Yousefi Moghadam; M. Allameh; S. M. Hosseininezhad; L. Bakhshandeh. "Recognition of Paleoenvironment of the Ab-deraz Formation in Sanganeh Section based on Palynoligocal Evidence (Dinoflagellate Cysts) and Ostracoda", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 25, 98, 2016, 117. magiran.com/p1512373
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال